Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ'ya mahsustur. Salat ve selam
Fahri Kâinat (sav) aline ve ashabına olsun.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed

Değerli okurlarım!  İnsanlığın yolunu şaşırdığı, küfür ve şirkin
gönülleri kararttığı, zulüm ve karanlığın dünyayı kapladığı bir
dönemde Âlemlere Rahmet olan Peygamber Efendimiz (sav) dünyayı
şereflendirmiştir.

Cenabı Hak, yüce kitabımız “Kur’an-ı Kerim’de: “Sen elbette yüce bir
ahlâk üzeresin” (Kalem 4.) ayetiyle Resulünü övmüş ve hem dünya hem de
ahiret mutluluğunu isteyen müminlerin, O’na uyarak itaat etmelerini
istemiştir.

Allah Resulü’nün (sav) kıyamete kadar gelecek bütün insanlara güzel
bir örnek, davranışlarından ders alınacak bir rehber olduğunu Rabbimiz
bizlere Kuran’da şöyle bildirmiştir: “Andolsun, Allah'ın Resulünde
sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(Ahzap, 21)

Resul-ü Ekrem Efendimiz güzel ahlak üzerinde özellikle durmuş, ahlaki
erdemleri tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir.(Tirmizi.)

Yine O, başkalarına tavsiye ettiği ahlak ilkelerini hayatı boyunca
uygulamış ve mükemmel bir imanın ancak güzel ahlaklı olmakla
sağlanacağını bizlere bildirmiştir.

Hz. Aişe  annemiz “onun ahlakı nasıldı?” diye soranlara “Siz hiç
Kur’an okumaz mısınız? O’nun ahlakı Kur’an’dı” diye cevap vermiştir.
(“Hüsnü’l huluk”)

Güzeller güzeli (sav) insanları kendine hayran bırakan birçok özelliği
vardı. Müslümanlara karşı çok merhametliydi. Kur’an-ı Kerim’de O’nun
müminlere olan düşkünlüğünden, şefkat ve merhametinden söz edilmiş,
Müslümanların sıkıntıya uğramasının ona çok ağır geldiği
bildirilmiştir.

Kötülüğe asla kötülükle karşılık vermez, insanları bağışlayıp,
kusurlarını görmezden gelirdi. Ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlakı
güzel olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi. Son derece edepliydi ve
hayânın imandan olduğunu ifade ederdi. Birinin yanlış bir davranışını
veya uygun olmayan kıyafetini gördüğü zaman, utandırmamak için ona
hatasını söylemez, uygun bir dille genel bir uyarı yapardı. Kadınların
incitilmesini istemezdi.

Hayatında hiçbir kadını veya çocuğu dövdüğü görülmemiş, şahsına
yapılan hiçbir haksızlıktan dolayı intikam almamıştır. Yetimlerle
ilgilenilmesini tavsiye etmiş, dul kadın ve yoksullara yardım
edenlerin Allah yolunda cihat edenler gibi sevap kazanacağını
söylemiştir.

Allah Resulü (sav) örnek almamız gereken bir diğer özelliği de
cömertliğidir. Sahabelerin bildirdiğine göre, O’nun cömertliği
özellikle ramazan ayında “yağmur taşıyan bir rüzgârdan” bile daha
fazla olurdu. Kendisinden bir şey istendiğinde ona çok ihtiyacı olsa
da verirdi. Bir defasında yamaçta yayılan koyun sürüsünü görüp birkaç
koyun isteyen bedeviye bütün sürüyü vermişti.

Dünyanın cezbeden güzelliklerine değer vermez, malını Müslümanların
ihtiyaçlarına harcar, kendisi son derece mütevazı bir hayat yaşardı.
Kendisini ashabından üstün görmez, onların yaptığı işi o da yapardı.
Hendek Gazvesinde hendek kazılırken kendisi de çalışmış, Kuba Mescidi
ve Mescid-i Nebevi yapılırken sırtında kerpiç ve toprak taşıyarak
mescitlerin yapımına destek olmuştu. (Buhari,)

Hz. Muhammed (sav), üstün ahlakî meziyetlere peygamber olmadan önce de
sahipti. İlk vahiy sırasında Hz. Hatice validemiz “Sen akrabanı
koruyup gözetirsin, konuştuğun zaman dosdoğru konuşursun, acizlere
yardım edersin, fakirlerin elinden tutar, misafirini ağırlarsın ve
haksızlığa uğrayana arka çıkarsın.” Diyerek Efendimiz (sav) peygamber
olmadan önce de ne kadar güzel ahlaka sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Gerçek bir mümin olmanın şartı, Allah Resulüne inanmak, O’na itaat
etmek, O’nun izinden gitmek, O’nu sevmek ve salatu selamla anmaktır.

“Bana salavat getiren her kulun salavatı, ağzından çıkar çıkmaz yola
koyulur. Kayaları denizleri doğuyu ve batıyı, hiçbir yer bırakmaksızın
her tarafı dolaşıp geldikten sonra şöyle der. Ben falanca kişinin
salavatiyim. o kul benimle bütün yaratılmışların en hayırlısı ve
seçkini olan Hz. Muhammed (sav) in üzerine salavat okudu. Onun bu
sözünü duyan karada ve denizde ne kadar canlı ve cansız varlık varsa
hepsi ona salavat getirirler.

Rabbim sevgiliye cennette komşu eylesin.Amiin.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed