Bismillahirramanirrahim

                                          

 Hamdler  övgüler Allahu Tealaya mahsustur. salâtü selam Hz. Muhammed (sav) âline ashabına olsun.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Değerli okurlarım! Tecvid: Sözlükte; bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça
yapmak anlamlarına gelen, ıstılahta ise; kuvvet, zayıflık, şiddet,
yumuşaklık, sadelik bakımlarından çıkış yerlerine göre, her bir harfin
hakkını vererek telaffuz etmektir.

Tecvidin gayesi, Kur’an-ı Kerimin okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.

Tecvîd, Kur'an-ı Kerim’in Allah ve Resulünün isteğine göre okunması
konusunda önemli bir rol üstlendiği için, ayrı bir bilim dalı olarak
sayılması gerekli görülmüştür.

Çünkü Kıraat ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, tecvidin ki
ise, onun harfleridir. Tecvidin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık
açık, tane tane oku" (Müzemmil suresi. 4) Buyruğunu
gerçekleştirmektir.

Kur'an-ı Kerimi ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki,
dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır.

Bu ayette Kur'an'ı Kerim-i güzel, ahenkli ve tane tane okunması,
telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet
edilmesine dikkat çekilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Allahu Teala’nın sözü olduğu için, indiği şekilde
korunması ve böylece okunması gerekmektedir.

Âilimlerin belirttiğine göre bu ayette Allahu Teala sevgili Habibine
Kur'an'ı Kerim-i  tecvîd ile okumayı emretmiştir.

Bu emir, bütün Müslümanlar için de geçerlidir. Zemahşeri, ayetteki
"tertîlen" mastarının emrin vücûbunu te'kid etmek ve Kur'an-ı Kerim
okuyan kimseye tecvidin muhakkak gerekli olduğunu göstermek için
geldiğini belirtmiştir. (Zemahşerî, Keşşaf, 3, 281).

Kur'an-ı Kerim Allahu Teala katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş
olduğu için, Kur'an-ı Kerim bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana
örgüsüne önem vermek gerekmektedir.

Hz. Peygamber, (s.a.v.) tecvîdle okumayı emrederken, tecvide uyulmadan
okumayı da yasaklamıştır. Bu konuda; "Nice Kur'an okuyanlar vardır ki,
Kur'an onlara lânet eder" (Muhammed Mekkî,8) demişlerdir.

İbn Mes'ud' (r.a.) "Kur'an'ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu
süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî,
en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr,) şeklindeki sözleri de tecvîde uyma
konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir.

Özetle söylenecek olursa; tecvidin konusu, Kur'an-ı Kerim’in
kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerim’i hatasız ve
güzel bir şekilde okumaktır.

Hz. Cebrail (a.s.)  Efendimiz (s.a.v.) ‘e Kur’an-ı Kerimi tecvitle
meharici huruf’lu Kureyş lehçesine göre getirmiştir.

 Meharici-i huruf:

Kur’an-ı Kerimdeki harflerin ağızdan çıkış yerleri.

Kur’n-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Arap alfabesine göre yazılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap alfabesinde, yer alan 28- harf var.

Bu harfler: 1-Genizden 2-Dudaktan 3-Boğazdan, 4-Dilden ve Ağız
boşluğundan olmak üzere 5-azadan çıkmaktadır.

Her bir harfin şekli, farklı olduğu gibi, çıkış yerleri ve alamları da
farklıdır.

Genizden iki tane harf çıkar: Mim ve nun harfleri.

Dudaktan üç tane harf çıkar: Be-mim-vav-harfleri.

Dilimizin üstünden üç tane harf çıkar: Cim-şin-ye harfleri.

Dilimizin sağından veya solundan “ض “ harfi, çıkar.

Bir bölümde ağız boşluğundan çıkar.

Diğer harflerin bir bölümü boğazdan çıkar.

Her ilmin bir ehli olduğu gibi maharici huruf ilminin de üstazları
var. Maharici huruf ilminide ehlinden okunması lazım.

Mesela bu fakir maharici huruf ilmini Rahmetli Kura Hafız İsmail biçer
hocamdan okudum. Siz değerli okurlarımla da bu ilmi paylaşıyorum. 

sevgili pegamberimiz ” Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerimi öğrenen ve onu öğretendir.”

 Rabbim Kuranın nurlu yolundan ayırmasın.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed