Bismillahirrahmanirrahim

                           Recep ayının faziletleri


Hamtlar Alla hu Teâlâ’ya mahsustur. Salât ve selam Hz. Muhammed sav ‘e âline ve ashabına olsun.

Allahümme salli ala Seyyid’ine Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed

Değerli okurlarım! Allahu Teâlâ Mümin kullarına çok mübarek ve çok faziletli gün ve geceler ihsan etmiştir. Bu mübarek ve faziletli gün ve gecelerin bir kısmı, üç aylar adı verilen “Recep, Şaban ve Ramazan ayları” içindedir.

Mevla Teâlâ’ya sonsuz şükürler olsun ki, bizleri bu manevi bu ticaret mevsiminin gölgesine kavuşturmuş bulunuyor. Bize düşen vazife, belki bir daha kavuşamayacağımız bu kıymetli ve mübarek gün ve geceleri, Hz. Allah (c.c.) rızasına uygun olarak geçirmektir.  Üç aylar yaklaştığı zaman: Allah Resulü (sav) şöyle dua ederdi.

“Allah’ım! Bize Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır. (,Bey haki Keşf’ül hafa’) Yine Hz. Muhammed sav bir hadisi
şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır.

Beş gece vardır ki o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez.

1-Receb’in ilk Cam’a gecesi, (Regaip gecesi)
2-Şabanın on beşinci gecesi, (Berat gecesi)
3-Cuma gecesi,
4-Kurban bayram gecesi,
5-Kadir gecesi,

Kameri ayların yedincisi, İslami takvimin aylarından biri Muharrem ile başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kameri takvim aylarının yedincisi
olan Recep, ayı aynı zamanda ”üç ayların” ilkidir.

Recep kelimesi, herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak manalarına gelir.

Recep kelimesi Tazim manasına gelir. Arapçada üç harften meydana gelen bu kelimeye Recep kelimesine şu vasıflar verilir.

1-Re = Allah Tealanın rahmeti,
2-Cim = Kulun cürmü, günahı,
3-Be = Allahu Teala’nın biri yani ihsanı, Şu manaya getirilir.
“Kulumun cürmünü, Rahmetimle Birr’im arasına alırım.

Bu mübarek aylardan birincisi olan “Recep” ayını manevî değerine,
Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

"Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır.
Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin...(Tevbe. 36,)


Âyet-i Kerime işaret buyrulan "haram ayları"nın “Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep” ayları olduğunu Güzeller güzeli (sav) şu hadis-i şerifleriyle açıklamışlardır:

"Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle olup akıp gitmektedir.”

Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peşpeşe dir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyülahır ile Şaban
ayları arasında olan Recep'tir.

Ayrıca Hz. Peygamber (sav) Üç Aylar hakkında şöyle buyururlar: "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." Recep ayı, gerek İslâm'dan önce, gerekse İslâm'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır.

İslâm dini gelmeden önce bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır, herkes bu ayda kendisini emniyet ve selâmette hissederdi.

İslâm güneşinin doğmasından sonra da ilâhi hikmet ve takdir gereğince- bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay Regaib ve Mirac gibi mübarek geceler ilâhi tecellilerle şereflendirildi. Ülkemizde de asırlardır bir "Üç Aylar" geleneği oluşmuş Ramazan'a hazırlık bununla başlar hale gelmiştir.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli geceler vardır ki, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfireti bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi
yağar.

Recep ayının ilk Cuma gecesi olan “Regaip kandili”, Allah Teâlâ'nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir
verdiği bir rağbet gecesidir.

Regaip gecesi, duaların kabul olduğu ve Allah'ın, isteyen kullarına ihsan ve ikramının bol bol olduğu bir gecedir.

Regaip Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Miraç ve Şaban ayının 15.gecesindeki Berat Kandillerini, Ramazan ayını, Kadir Gecesini, Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Recep ayı, içerisinde bulunan bir başka mübarek gece de “Mirac gecesidir.” Mirac gecesi, Hz. Muhammed (sav)'i; Mekke'i Mükerreme’deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin ilâhî derinliklerine yükselttiği gecedir.


Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun on beşinci gecesi olan “Berat gecesi” de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin, diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır.

Üç Ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir Gecesinin ise dinî hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Recep, Şaban ve Ramazan, ayları, Yüce Allah'ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir.

Hz. Sev ban (r.a.) rivayet ediyor. Efendi’miz (sav) bir yere gidiyorduk, yolumuz bir kabristana uğradı. Efendimiz (s.a.v.)
kabristanın önünde durarak ağlamaya başladı, gözlerinden akan yaşlar göğsünü ıslatıyordu.

Yanına yaklaşıp Ey Allah'ın Resulü Anam, babam, nefsim sana feda olsun niçin ağlıyorsun? Vahiy Mi nazil oldu diye sordum. Ya Sevban!
Kabristanda yatan mevtalar azap çekiyorlar,

Onların haline ağlıyorum. Diye cevap verdi. Eğer bunlar recep ayının günlerinden bir gün oruçlu olup, gecesinde Allaha ibadet etmiş
olsalardı bu azabı görmezlerdi.

Miraç gecesi Kâinatın efendisi (s.a.v.) Cennette bir nehir gördüm, suyu baldan tatlı, soğukluğu kardan ziyade, kokusu ise, miskten daha güzel Cebrail'e sordum. Bu nehirden kimler içer? Cebrail (a.s.)  bana dedi ki, bu nehrin ismi “Receptir.”

insan bu dünyada nasıl yaşamışsa, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna, dünyada işledikleri ile birlikte varacaktır. Götürdükleri iyi ise
sevinip mesrur olacak, kötü ise pişmanlık duyarak mahcup olacaktır.

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına bir baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah, işlediklerinizden
haberdardır." (Haşır Suresi.18.)

Rabbim üç ayların feyiz ve bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin

“Allahumme salli seyyidina ala Muhammed’in ve ala ali seyyidina Muhammed