Hendek Büyük Kutsallar Kurbanlık Banner

Hicret ve yeni yılbaşı.

Bismillahirramanirrahim.

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun..
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
Değerli okurlarımHicri yılbaşı 1-Muharrem–1440–11-Eylül 2018-Salı günü.
Hicri tarih, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (.s.a.s.)' in Mekke'i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicretiyle başlar.
Takvim başlangıcı olarak bu tarih, ikinci Halife Hz. Ömer (.r.a.) devrinde kabul edilmiştir. Ondan önce arapların belli bir tarihi yoktu. Bazı önemli hadiseleri (Hz. İbrahim'in ateşe atılışı, Fil vakası gibi.) tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı.
Hicretten 16 yıl sonra dönemin halifesi Hz. Ömer'in (r.a.) emriyle Medine-i Münevvere de bir meclis toplanarak, tarih meselesine bir çözüm bulunması istendi.
Bir takım teklifler sunuldu, ancak Hiçbirisi hüsnü kabul görmedi. Hz. Ali' (r.a.) nin teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile sevgililer sevgilisinin hicreti, İslâm tarihine başlangıcı.
“Muharremin de bu yılın ilk ayı olması kararlaştırıldı.”
Böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmektedir. Hz. Ömer (r.a.) halifelik devrinde ibraz edilen bir borç senedinde ödeme için vade tarihi olarak gösterilen Şaban ayının, geçen yılın mı yoksa gelecek yılın mı olduğu kestirilememişti.
Ayrıca aynı dönemde Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'arî'den gelen bir yazıda; Hilâfet makamından gönderilen kâğıtların hangisi önce hangisi sonra olduğu ve hangisinin hükmüyle hareket edilmesi gerektiğinin bilinmediği cihetle, bu sorunun acilen halledilmesi isteniyordu. Bu nedenlerle Hicret İslam tarihine başlangıç teşkil etmişti.
Hicrî-Kameri yıl, on iki aydır. İlk ayı olan Muharrem ile birlikte Receb, Zilkade ve Zilhicceye Araplar "eşhur'i hurum" adı verir ve bu aylarda savaştan ve anarşiden uzak dururlardı.
Tövbe suresi’nin, 36.ayet-i kerimesinde, Mevla Teala şöyle buyuruyor
”Muhakkak ki, Allahu Teala katında ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yaratmaya başladığı gündeki yazısında Allahın kitabında ay olarak onikidir ki, bunlardan dördü haram olanlardır.”
Bu aylar! “Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve recep” aylarıdır.
Bunlara eşhuru hurum “haram aylar” denilir. Bu aylarda yapılan isyanın günahı diğerlerinden daha şiddetli, ibadetin sevabı diğerlerinden daha Kıymetli olduğundan öbür aylardan daha fazla hürmet edilmesi lazım gelir..
Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.s), Muharrem ayının "dokuz, on ve on birinci” günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti.
Efendimiz buyurur ki: "Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur" (Riyazü's-Sâlihin,).
Hz. Ali (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Bir adam gelip Allah Rasulü’ne (s.a.v.) sordu: “Ya Rasulallah! Ramazan’dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz? Efendimiz (s.a.v.)  “Eğer Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem’de tut! Zira o, Allah’a (c.c.) ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki, bir kavmin tövbesini o gün kabul buyurdu, başka kavimlerin de tövbe ve niyazlarını o gün kabul buyurur” buyururlar. (Tac: c. 2)
Diğer hadislerde, Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ve pek çok önemli olayın cereyan ettiği "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir"
“Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim,)

Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder.” (Tirmizi)   
Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişiye elli senelik kefaret yazılır.  “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Teala ona elli senelik kefaret yazar.” (Gunyet’üt Talibin)
Muharrem ayında üç gün oruç tutana her gün için 900 yıllık sevap yazılır
Enes (ra)’ dan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki: “Kim haram aylardan olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.” Efendimiz buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine her güne karşılık 900 sene ibadet sevabı yazılır.” (Taberani)
Muharremden bir gün oruca, 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir..“Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün oruç sevabı vardır.” (Gunyet’üt Talibin)
Haram aylarda bir gün oruç tutmak, diğer ayların tamamının oruçlu geçirmekten üstündür. Bu mübarek muharrem ayında diğer aylardan daha fazla oruçlu olmaya gayret edelim, muharrem ayını dolu dolu yaşamaya çalışalım.


Kaynak:http://www.sorusorcevapbul.com - Muharrem ayında tutulan orucun ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musunuz?  Rabbim bu mübarek Muharrem ayı hakkımızda hayırlı eyle. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle.
Müslümanların Hicri yılbaşısı 1-Muharrem–1440–11-Eylül 2018-Salı günü.

 
Hicrî, aylar şunlardır.
1-Muharrem ………………………Ocak
2-Safer…………………………….Şubat
3-Rebiülevvel……………………...Mart
4-Rebiülâhir………………………Nisan
5-Cemâziyelevvel……………….Mayıs
6-Cemâziyelâhir………………..Haziran
7-Recep………………………..Temmuz
8-Şaban………………………..Ağustos
9-Ramazan……………………..Eylül
10-Şevval……………………....Ekim
11-Zilkade…………………….Kasım
12-Zilhicce……………………Aralık.
Bir ayeti kerime meali:
Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın.” (Kaf suresi 17–18.)
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
YORUM EKLE