Aşure ve önemi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Teâlâ’ya sonsuz hamt olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Ahmet (sav) ‘e âline olsun

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.

Değerli okurlarım! Hicri: 1441–10-Muharrem–9-Eylül-2019-pazartesi.

Hicri ayların birincisi olan Muharrem’in onuncu günüdür.

Muharrem ayı İslami yılın başlangıcı olması bakımından Müslümanlarca çok değerlidir. Aşure günü adını alan bu günde oruç tutulurdu. 

Aşure orucu denen bu oruç, İslâm’dan önce Araplarca bilinirdi. Aşure kelimesinin İbranîce aşar’dan geldiği ve o günde Arapların oruç tuttuğu dikkate alınırsa, kelimenin bütün Semavi diller arasında ortak bir kelime olduğu anlaşılır. Bu kelime Yahudilerde büyük kefaret günü için kullanılmıştır.

Kâinatın efendisi (sav.) Medine-iMünevvere’ye geldiği zaman Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve bunun ne orucu olduğunu sordu. Cevap olarak şöyle dediler:

Bugün, iyi bir gündür. Allahu Teala, İsrail Oğulları’nı Firavun’un zulmünden bugün kurtarmıştır. Hz. Musa (a.s) Allah’a (c.c) şükür için bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız dediler.

Sevgililer sevgilisi “Biz Hz. Musa (a.s.) sünnetine sizden daha yakınız” dedi ve o gün oruç tuttu, ashabına da tutmalarını emir buyurdu.

Hz. Aişe (validemizden) nakledilen şu hadiste, Allah Resulü (sav) Mekke-i Mükerreme döneminde de Aşure orucu tuttuğu anlaşılır. “Cahiliye devrinde Kureyş Aşure gününde oruç tutardı. Hicretten önce Efendimiz (sav) de Aşure orucu tutardı.

Medine-i Münevvere ’ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etti. Ashabına da tutmalarını emretti. Ertesi yıl Ramazan orucu farz kılınınca aşure günü orucunu bıraktı, isteyen bu orucu tuttu, dileyen de bıraktı.” (Buhari Savm)

Yahudilere benzememek için Muharrem’in 10. gününü yalnız tutmamalı 9. ve 10. günü oruç tutmalı veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutulmalıdır. Muharrem’in ilk 10 günü ve hassaten onuncu (Aşure) günü çok faziletlidir.

Birçok peygamber bu günde kurtulmuş ve birçok önemli bu günde vuku bulmuştur ki, bunlardan bazıları.

1-Hz. Nuh’un (as) gemisinin bugünde tufandan kurtulup selamete ermesi “Aşure adlı tatlının menşei de buna dayanır.” Gemidekiler o günü kutlamak istemişler ve geminin ambarında arta kalan erzakı karıştırıp bir aş pişirmişler.

2-Hz. Âdem’in (as) tövbesinin kabul edilmesi,

3-Hz. Musa’nın (as) kavminin Firavun’ un zulmünden kurtulmaları,

4-Hz. Eyyub’un (as) hastalığından şifa bulması,

5-Hz. İbrahim’in (as) Nemrut’un ateşinden halas bulması,

6-Hz. Yakup’un (as) Hz. Yusuf’a (as) kavuşması ve ıstırapların sona ermesi

7-Hz. İdris (as) semaya yükseltilmesi.

8-Hz. Davud (as) tövbesinin kabul edilmesi.

9-Hz. Yunus (as) balığın karnından kurtarması.

10-Hz. İsa (as) semaya yükseltilmesi.

11-Hz. Muhammed (sav)’in geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığını makamının yükseldiği müjdesinin verilmesi.

Hz. Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilen hadisi şerifte: “Ramazan’dan sonra en sevaplı oruç ilahi ay olan Muharrem’de tutulandır” buyrulmuştur.(Tirmizi)  

Hz. Ali (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Bir adam gelip Allah Resulü’ne (s.a.v.) sordu: “Ya Rasulallah! Ramazan’dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz?” Efendimiz (s.a.v.) “Eğer Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem’de tut! Allah’a (c.c.) ait bir aydır. Onda bir gün vardır ki, bir kavmin tövbesini o gün kabul buyurdu, başka kavimlerin de tövbe ve niyazlarını o gün kabul buyurur” buyururlar. (Tac.)

Aşure gününde evlad-ü iyalina bolluk gösterenin bütün senesinde Allah (c.c.) bolluk ihsan eder. Buyrulmuştur. Ebu Ketede’ (r.a.) den şöyle rivayet edilmiştir. Güzeller güzeli (s.a.v.) Aşure günü orucunu faziletinden soruldukta: şöyle buyurdular: Geçen senenin günahlarını örter. (Müslim,)

Aşure günü yapılması güzel olan ibadetler.

1-Aşure günü oruç tutmak sünnettir, Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları af olur. (Müslim, )

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve Salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir’a) 

Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün öğleye doğru buyurdu ki: Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür. (Buhari,)

Efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, sevgilinin mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir.

Bir avcı, Aşure günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, Bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resûlullaha hediye etti. O da, geyiği serbest bıraktı.

2-Sıla-i rahim yapmalı: Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur, buyuruldu. (Şir’a)

3-Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur, buyruldu. 

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslüman’a selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyruldu.

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. buyuruldu. (Beyheki)

6- Gusletmeli. Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir buyruldu. Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.

7- İlim öğrenmeli! “Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü Teâlâ’yı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer buyruldu.”

Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalı. Kur’an-ı kerim okumalı, hadisi şerif okumalı, kaza namazı kılmalı.

Âlemi Islama annesine babasına çocuklarına ve en sonda kendine dua etmeli Bu gecenin önemini ev halkına anlatmalı. Mevla Teâlâ, bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden azami derecede istifade eden kullarından eylesin. 

 Hicrî aylar şunlardır:

1-Muharrem ……………………………………....Ocak

2-Safer…………………………………………….Şubat

3-Rebiülevvel……………………..........................Mart

4-Rebiülâhir………………………………………Nisan

5-Cemâziyelevvel……………………………......Mayıs

6-Cemâziyelâhir…………………………………Haziran

7-Recep…………………………………………Temmuz

8-Şaban…………………………………………Ağustos

9-Ramazan……………………………………......Eylül

10-Şevval……………………...............................Ekim

11-Zilkade………………………………………Kasım

12-Zilhicce……………………………………...Aralık.

Mümin koku satan kimse gibidir. Yanında Otursan için açılır. 

Onunla gezsen veya ortak iş yapsan faydasını görürsün.

Onun her işi faydalıdır.. (Hadisi şerif.)

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.

YORUM EKLE