Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamt Alla hu Teâlâ’ya mahsustur, yüzbinlerce salat ve selam, iki
cihanın efendisi Hz. Mustafa (sav)’ aline ve ashabına kıyamete kadar
onun nurlu yolundan gidenlere olsun.

 Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Kıymetli okurlarım! Şabanı şerif ayı Kamer’i ayların sekizincisi. Ayın
hareketlerine göre hesaplanan kameri ayların ilki Muharrem, sonuncusu
da Zilhicce ayıdır.

Şaban-ı Şerif ayı”, Receb-i Şerif  ayı ile Ramazan ayı arasında yer alır.

Şaban ayını önemli kılan özelliklerden biri, "şühûr-i selâse" denilen
üç ayların” ikincisi olmasıdır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de,
"Beraat gecesi" nin bu ayın on beşinci gecesinde olmasıdır.

Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların
geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu
ayı da değerli kılmıştır..(İbn Mâce),

 Şabanı Şerif ayı ve özellikle Beraat gecesi hakkında rivayet edilen
şu iki hadisi kaydeder: Şaban ayının yarısı “Beraat gecesi” gelince;
gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o
gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af
dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim!
Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!"

Allah Teâlâ, Şabanı Şerifin on besinci gecesi “Beraat gecesi” tecelli
eder ve ana-babaya asî olanlarla Allahu Tealaya ortak koşanlar dışında
bütün kullarını bağışlar” (Sünen,)

Efendimiz, (sav) bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe,
validemiz O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder:

Rasûlüllah (sav) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay
görmedim" (Tec-). Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların
gerçekleşmesi açısından da önemlidir.

Bunlar arasında, hicretin ikinci yılına rastlayan “Şaban ayı”,
ortalarında nazil olan ayetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i
Haram'a çevrilmesi ve diğer bir ayetle de Ramazan orucunun farz
kılınması gibi. Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anha.) "Hz.. Peygamber (sav)
hiçbir ayda Şaban ayın da kinden daha çok nafile oruç tutmazdı.

 Ne-biyy-i Zişan, Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirirdi. Ve: Amellerden
devam etmeye, gücünüzün yeteceği miktarı alınız. Çünkü Allah (c.c.)
sizlerden bıkmadıkça sevap vermekten bıkmaz.” buyururdu. Efendimiz
(sav) en sevimli namaz, az olsa bile devamlı kılınan namazdı.
Buyururdu.

Rasûl-i Ekrem –(sav) herhangi bir nafile namazı kılmaya başlayınca ona
devam ederdi.  Öyle oruç tutardı ki; biz, artık orucu bırakmayacak,
derdik. Peş peşe günlerce oruç tutmadığını görünce de artık oruç
tutmayacak, derdik.

Şaban ayında oruç tutmak, O'na daha sevgili idi. Ben: Ey Allah'ın
Resulü! Şaban'da senin çok oruç tuttuğunu görüyorum. Bunun hikmeti
nedir?” diye sordum.

Efendimiz (sav) Ya Âişe Bir sene içinde ölecek olan kimselerin
isimleri bu ayda yaşayanların defterinden silinip, Azrail (as) teslim
edilir. Ben de oruçlu olduğum halde, ismimin defterden silinip, arzu
ederim, buyurdu.(Gunyet’Talibin,)

AllAhü Teâlâ dört şeyi seçmiş birini aziz kılmıştır.

 Büyük peygamberlerden; Hz. İbrahim, (as) Hz. Mûsâ, (as) Hz. İsa (as)
ve Peygamberimiz (sav); i onlardan da sevgiliyi seçmiştir

Büyük Meleklerden; Hz Cebrail,(as) Hz Mikâil, (as) Hz. İsrafil (as) ve
Hz. Azrail (as) 'i onlardan da Cebrail (as)'ı, seçmiştir.

 Büyük zatlardan: Hz Ebû Bekir (ra.), Hz. Ömer, (ra) Hz. Osman (ra) ve
Hz. Ali' (ra), onlardan da Hz. Ebû Bekir sıddıkı seçmiştir.

 Büyük mescitlerden; Mescidü'l-Harâm, Mescidü'l-Aksâ,
Mesci-dü'l-Medîne ve Mescid-i Tûr-i Sînâ, onlardan da Mescidü'l-
Ha-râm'ı seçmiştir.

Büyük günlerden; Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Arefe günü, Aşure
günü, onlardan da Arefe gününü seçmiştir.

Büyük gecelerden; Beraat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve Bayram
gecesi. Onlardan da Kadir gecesini seçmiştir.

Büyük şehirlerden; Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere,
Beyti'i-Makdîs ve Mesâcidi'l-Kuba, onlardan da Mekke-i Mükerremeyi
seçmiştir.

Büyük dağlardan; Uhud, Sînâ, sevr ve Lübnan dağlarını, bu dağlar
arasından da, Uhud’u seçmiştir.

Büyük nehirlerden; Ceyhun, Seyhûn, Fırat ve Nil nehrini, onlardan da
Fırat'ı seçmiştir.

Büyük aylardan; Recep, Şaban, Ramazan ve Muharremi, onlardan da
Ramazan’ı şerifi seçmiştir. Ve Şaban ayını, Efendimiz (sav) ayı
kılmıştır.

Nebiyy-i Zi’şân nebilerin efdali olduğu gibi, O'nun ayı olan Şaban da
ayların efdali olmuştur." (Gunye) "

Şaban benim ayım, Recep Allah Teâlâ'nın ayı ve Ramazan ümmetimin
ayıdır. Şaban günahları siler, Ramazan ise oruç tutan Müslümanları
temizler."

Başka bir hadîste“Şaban, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat
insanlar onun faziletin den gafildir. Hâlbuki onda kulların amelleri,
Rabbü'l-Alemîn'e yükselir. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin
Allah'a yükselmesini severim." buyrulmuştur.

 Enes bin Mâlik –(r.a.) Efendimiz: Recep ayının diğer aylar üzerine
fazileti, Kur'ân-ı Kerimin diğer kitaplar' üzerine üstünlüğü gibidir.

Şaban ayının diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler
üzerine üstünlüğüm gibidir.

Ramazan ayının diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teâlâ'nın,
yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir." buyurmuşlardır.

Feyiz ve bereketi bol olan bir ay içerisinde bulunuyoruz. Çokça
Kur’an-ı Kerim okuyalım, kazamız varsa kaza namazı kılalım, oruç
tutalım, günahlarımıza tövbe istiğfar edelim.

Yetimleri, yoksulları gözetelim. Hayır, hasenat yapalım, çocuklarımıza
şabanı şerifin ayının faziletlerinden bahsedelim, gafletle
geçirmeyelim.

Rabbim şabanı Şerifin ayının feyiz ve bereketinden istifade edenlerden
eylesin. .Amiiin.

İslam büyükleri diyor ki, Peygamberimize salâvat getirilen bir
meclisten güzel bir koku çıkar ki, bu koku bütün yeryüzünü kaplayarak
semanın ortasına kadar yükselir.

Bu kokuyu duyan melekler birbirlerine: Bu Hz. Ahmet’in (sav) üzerine
salâvat getirilen meclisin kokularıdır derler.

Rabbim Sevgilinin şefaatine nail eylesin.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed