Hendek Sosyal Yardımlaşma Vakfına Sözleşmeli personel alınacak

Hendek Kaymakamlığınca yapılan açıklamaya göre Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvurular için gerekli başvuru koşulları kamu oyuna duyurulmaktadır

Hendek Haber 10.05.2012, 13:14
Hendek Sosyal Yardımlaşma Vakfına Sözleşmeli personel alınacak
Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca Vakfımız bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelik ve şartları belirtilen kadrolara, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına giren ve geçerli bir KPSS3 puanı en az 60 olan adaylar arasından mülakat yapılmak suretiyle 3 (Üç) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecektir.
1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3 – 18 yaşını bitirmiş olmak
4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak.
5 – Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
8 – Adli sicil kaydı bulunmamak.
9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
I. SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
II. BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
 
2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE İŞİN SÜRESİ:
 
ÜCRET: İşe alınacak personele Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğü, Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve Karar No: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarıyla belirlenecek tutar üzerinden ödenecektir.
 
İŞİN SÜRESİ: Daimi (6 ay deneme süreli)
 
3- MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 
Aşağıda istenen belgelerin aşağıda belirtilen tarihler arasında Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.
a) Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu (Başvuru formu) ve Dilekçe, (www.hendek.gov.tr adresinden temin edilebilir)
b) Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
c) TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi.
d) 2010 veya 2011 yılı KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
e) Son 6 ay içinde çekilmiş, 2 Adet vesikalık fotoğraf
f) Adli sicil kayıt belgesi
g) Özgeçmiş- CV (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
h) Bilgisayar Bilgisini gösterir gösterir sertifika.
ı) Mezuniyet Transkript Örneği
i) Ehliyet Fotokopisi, Sertifika gibi nitelik belirten belgeler.
j) Askerlikten muaf olduğuna veya yaptığına dair belge. (erkek adaylar için) 
 
4 – BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANINA İLİŞKİN BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
 
Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:
http://app.aile.gov.tr/vakifilan adresinden 09.05.2012 - 19.05.2012 tarihleri arasında yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 21.05.2012 Pazartesi günüwww.hendek.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır. 22.05.2012 tarihinde Mülakat için ilan edilen kişiler, istenilen belgeler ile birlikte  Hendek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı, adresinde bulunacaklardır. Başvuruya gelmeyen, Kurumumuz tarafından aranılan belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Mülakat tarihi ayrıca www.hendek.gov.tr adresinden ve başvuru sahiplerine telefon yoluyla bildirilecektir. Duyurulan tarih ve saatte Mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Sonuçlar Mütevelli Heyeti kararından sonra ilan edilecektir. Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.
 
 5 – DİĞER HUSUSLAR
 
a) Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar. Bunun yanında, Diğer vakıfların norm ve kadro durumlarının ve kişinin şartlarının, diğer vakfın ilanına uygun olması durumunda Kurumlar arası geçiş yapılabilmektedir.
b) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
 
6 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
 
 a) Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinde işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.
b) KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.
c) Mülakat, Vakıf Başkanı ve Mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri, dış görünüş ve kendini ifade edebilme konularında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.
d) Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için “personel işe giriş formu” doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden vakfa bildirilir.
g) Belirlenen adaydan, Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık (heyet) raporu istenir ve işe başlatılır.
e) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili Genel Müdürlük tarafından oluşturulan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.
f) Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.
 
NOT: Türkiye geneli ile İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alım işlemlerine yapılacak olan müracaatlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü www.sydgm.gov.trweb sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 İLANEN DUYURULUR. 09.05.2012
 BAŞVURU FORMLARI ve DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 
  
Yorumlar (0)
23
az bulutlu