Sakarya da Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal Ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında 2023 için Kararlar alındı.

Karar Tarihi : 20/05/2022
Karar No 2022/01


Madde I- İlimiz sınırları içerisinde gerek yaz günlerinde serinlemek gerekse yıl boyunca diğer sebeplerle sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma vakalarını önlemektir.

Kapsam :
Madde 2- Bu karar, ilimiz sınırları içerisinde sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesine yönelik almacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.

Tanımlar :
Madde 3- Bu yönergede geçen deyimler;
3.1. Baraj/GöIet Gölü: Nehir sularının yolunu keserek oluşturulan barajın arkasında
(membaında) oluşan gölü,
3.2. Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sulanacak tarım arazisine su transferini sağlamak maksadıyla inşa edilen kanalı,
3.3. Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı,
3.4. Taşkından Koruma Tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak, sel kapanı gibi akan ya da durağan su kütlelerini içeren yapıları,

3.5. Mülki Amir: Sakarya Valisi ve İlçelerde Kaymakamları ifade eder.
3.6. Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatını ifade eder.
3.7. İdari İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.
Dayanak: Madde 4- 4.1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 inci maddesi,
4.2. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun I Ilc ve 66 ıncı maddesi,
Genel Esaslar: Madde 5- 5.1. İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanmasına;
5.2. İl sınırları içerisinde yer alan; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına;
5.3. İl sınırları içerisinde yer alan; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına;
5.4. İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına;
5.5. İdari yaptırım cezalarının Kolluk Kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;
Madde 6- Bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5. maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.
Yürürlük: Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme: Madde 8- Bu Kararı Sakarya Valiliği yürütür.

Editör: Hendek Haber