Bismillahirrahmanirrahim

 Bütün hamtlar ve övgüler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Kâinatın zerresi
adedince, Salât ve selam insanlığın Efendisi, Hz. Muhammed (sav) ‘e
âline ve ashabına olsun.

Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema salleyte ala
İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hemidün mecid

Değerli okurlarım! Namaz: İslam’ın beş temelinden birisidir. İmandan
sonra islamda ilk farz kılınan ibadet namazdır.

Namaz, Kur'an-ı Kerim’de “90-dan fazla ayette zikredilir. Namaz,
hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsrâ) gecesinde farz
kılınmıştır.

 Enes Bin Malik’ten rivayete göre, Fahri Kâinat (sav) İsra gecesi
namaz 50 vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve beş vakite
düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi. Ey Muhammed şüphesiz bizim
nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit
namaz, 50 vakit namazın karşılığıdır” (Buhari Salât,)

 Beş vakit namaz farz kılınmadan önce, Efendimiz (sav) in ibadet şekli
Allahu Teâlâ’nın yaratıklarını düşünmek ve onun yüceliğini tefekkür
etmek şeklindeydi Sabah ve akşam ikişer rekât namaz kıldığı da
nakledilir.

Güzeller güzeli (sav)’in gözünün nuru, müminin miracıdır.” (Nesai,)

Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.”  ( Teber ani.)

Namaz Allah (c.c.) yalvarıştır. Namaz, kulun Allah (c.c.) yaklaşmasıdır.

Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde halidir” ( Müslim )

Hz. Ali (ra) Sevgilinin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

Her kim! namazı hafife alırsa, Hz Allah (c.c.) ona 15-ceza ile azap eder.

Bunların 6-sı, ölümden önce, 3-ölüm anında, 3-kabirde, 3-de kabirden
çıkışındandır.

Ölüm öncesi 6-şeye gelince:

1.Salihlerin ismi ondan kaldırılır.

2.Hayatın bereketi ondan kaldırılır.

3.Rızkın bereketi ondan kaldırılır.

4.Namazı tamam olmadıkça hiçbir hayrı kabul edilmez.

5.Duası kabul edilmez.

6.Salihlerin duasından ona bir nasip ayrılmaz.

Ölüm anındaki 3-şey ise:

1.O kişi gerçekten susuz olarak ölür, 7.Denizin suyu boğazına
dökülecek olsa da suya kanmaz.

2. Ansızın (tövbe etmeden) ölür.

3.Saki dünyanın bütün demirleri, ağaçları ve taşları boynunda ve iki
omuzundaymış gibi çok ağır bir halde ölür.

Kabirdeki 3-şeye gelince:

1.kabir onun üzerine daraltılır.

2.Kabri ona karanlık olur.

3.(Sorgu meleklerine cevap verirken) konuşacak dermanı olmaz.

Kabirden çıkışındaki 3-şeye gelince:

1.Allahu Teâlâ'ya kavuştuğunda O, kendisine çok kızgın olur.

2.Hesabı çok zor olur.

3. Allahu Teala’nın huzurundan dönüşü cehenneme doğru olur.

Ancak Allahu Azze ve Celle’nin af etmesi müstesna. (Bu durumda
cehennemden kurtulur) ( et-Terğib,) (Abdulkadir el-Geylani, el-Ğunye,)

Namazdan uzaklaşıp gevşeklik yapana ise Hz. Allah (cc) 15-ceza ile
azap eder ki, bunların 5-dünyada, 3-ölüm anında, 3-ü-kabrinde, 3-de
kabrinden çıkışı sırasındır.

Dünyada olanlara elince:

1.Ömründen bereket kaldırılır.

2.Suratından Salihlerin simasi (iyilerin görüntüsü) silinir.

3.Her ne amel işlerse Allahu Teala ona mükafat vermez.

4.Kendisi için göklere hiçbir dua yükseltilmez.

5.Salihlerin duasında onun için hiçbir nasip bulunmaz.

Ölüm sırasında kendisine isabet edecek olanlar.

1.Şüphesiz ki o, zillet ve hakarete uğramış olarak ölür.

2. Aç olarak ölür.

3. Susuz olarak ölür o derce ki dünyanın denizleri kendisine
içirilecek olsa susuzluğundan kanmaz.

Kabrinde kendisine çarpacak ameller:

1.Kabri kendisine o kadar daraltılır ki, kaburgaları birbirine geçer.

2.Kabri ona ateş olarak tutuşturulur da böylece o, gece gündüz ateş
közleri üzerinde döner durur.

3.Kabrinde ona: ”Kel pehlivan” adında bir yılan musallat edilir ki,
onun iki gözü ateşten, tırnakları ise demirdendir. Her bir tırnağın
uzunluğu bir günlük mesafedir. O, yılan ölüyle konuşurken ona: Ben kel
pehlivanım der.

Sesi çok gürültülü yıldırım sesi gibidir. O, Rabbim bana emretti ki,
sabah namazını terk ettin diye sana güneşin doğuşundan sonrasına kadar
vuracağım. Öğle namazını kılmamana karşılık seni ikindiye kadar
döveceğim.

İkindi namazını zayi etmen yüzünden akşama kadar sana sopa atacağım.
Akşam namazını terk ettiğin içinde yatsıya kadar sana darbe
indireceğim. Yatsı namazından sebepte sana darbeler indireceğim, der.

Ona her darbeyi indirdiğinde ölü yerin içine 70 arşın batar. Böylece
o, Kıyamet gününe kadar kabirde azaba uğrar durur.

Kabirden çıkacağı zaman kıyamet durağında karşılaşacakları.

1. Zor bir muhasebeye tutulmaktır.

2.Allahu Teala’nın gazabına uğramaktır.

3.Cehenneme sokulmaktır.(İbni Hacer el-Heytemi,) (İbnü’l Cevzi,)

Fahri Kainat Efendimiz (sav)’e en faziletli amel hangisidir diye
sorulunca? “vaktinde kılınan namaz” buyurdular.

Yine buyurdular ki,  “Allahu Teâlâ kullarına şahadet kelimesinden
sonra namazdan daha sevgili bir ibadet farz kılmamıştır.”

Eğer namazdan daha sevgili, bir ibadet olsaydı, onu meleklere
yaptırırdı. Hâlbuki melekler daima namazdadır Bir kısmı, rükû’ da bir
kısmı secdede, bir kısmı ayakta ve bir kısmıda oturmaktadır.

Namaz: müminin kalbinde parlayan bir nurdur. Bu nur sayesinde mümin
gaflette uyanarak hidayete ulaşır.

Namazın: şartlarına uygun doğru ve dürüst olarak ihlâs ve samimiyet
kılınan namaz, kulun günahlarının bağışlanmasına sebep olur.

 Rabbim beş vakit namazı vaktine kılanlardan eylesin.

 Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema salleyte ala
İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hemidün mecid