Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunun 18.01.2023 tarihli ve 3/11 sayılı Kararı ile alınmasına karar verilen; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 2014/7 FON Kurulu kararlarıyla güncellenen, 31.10.2022 tarih ve 115010 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı maddelerinde güncelleme yapılan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar (Değişen maddeleri esas alınarak)” ve “4857 sayılı İş Yasası” uyarınca Vakıf bünyesinde çalıştırılmak üzere, aşağıda nitelik ve şartları belirtilen kadrolara, ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS sınavına giren ve geçerli bir KPSS3 puanı en az 60 olan adaylar arasından mülakat yapılmak suretiyle 1 (bir) “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – 18 yaşını bitirmiş olmak

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak. (tecil edilmiş veya ertelenmiş durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

5 – Başvuru bitiş tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak. (27.01.1983) dahil ve öncesi doğumlular başvuramaz.)

6 – Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8 – Adli ve İdari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

9 – Adli sicil kaydı bulunmamak.

10 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut engeli bulunmamak. (Mülakat sonrası Sağlık Kurulu Heyet Raporu istenecektir.)

B) ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI (1 Kişi):

  • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak veya bu bölüme denk yurtdışı üniversite diploması bulunan (YÖK DENKLİK ONAYLI) mezun olmak.

  • Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

  • Hendek İlçesi Sınırları içinde en az 6 (altı) aydır (başvuru günü itibariyle son 180 gün) ikamet ettiğini, Nüfus Müdürlüğü imzalı belge veya E-Devlet onaylı belge ile ispat etmek.

C) DİĞER HUSUSLAR

a) Büro Görevlisi olarak alımı yapılacak pozisyon; Vakfımızda büro ortamında vatandaş başvuruları, vatandaşlarımızın yardımlar hakkında bilgilendirilmesi, yapılan taleplerin sonuçlarının vatandaşlara duyurulması, başvuruların ön değerlendirilmesi, bilgi güncellemeleri, gündem hazırlama, yazışmalar ile Vakıf tarafından, Bütünleşik Sosyal Yardım Programı üzerinde görev olarak yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle ilgili işleri kapsamaktadır.

b) Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden (alımı yapılacak personeller 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecektir.) Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hâlihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği Vakıf Mütevelli Heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez.

c) Mülakat sonucu, atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde adayın talebi halinde asılları iade edilecektir. (bir kopyaları Vakıfta kalacaktır) Belirtilen süre sonrası talepler dikkate alınmayacaktır.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE İŞİN SÜRESİ:

2.1 - ÜCRET: İşe alınacak personele Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Fon Kurulunun karar tarihi: 16.01.2012 tarihli ve Karar No: 2012 / 1 sayılı kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarıyla (değişen maddelere uygun olarak) belirlenecek tutar üzerinden ödenecektir.

2.2 - İŞİN SÜRESİ: Daimi Sözleşmeli. (3 ay deneme süreli)


 

3- TÜM BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU SÜRECİ

3.1 - BAŞVURU SÜRECİ

Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını:

web adresinden 20.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır. Başvurular sadece Online olarak yapılmaktadır. Vakfımız şahsen başvuru almamaktadır. Bu tarihten sonra yapılan online sistem kapanacağından başvurular kabul edilmeyecektir.

20.01.2023 ila 27.01.2023 tarihleri arasında Online başvuru yapmış olan adayların mutlaka aşağıda belirtilen evraklarını eksiksiz olarak Vakfa elden teslim etmeleri gerekmektedir. Online yapılan başvuru ön başvuru olup, Evrak teslim etmeyenler başvurmamış sayılacaktır.


 

3.2. - İSTENİLEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin 20.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında – İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA, Vakfımıza elden teslim edilmesi gerekmektedir. 27.01.2023 mesai bitiminden sonra yapılan evrak teslimleri dikkate alınmayacaktır. Sosyal Medya, e-posta, kargo vs. gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

a) Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu (Başvuru formu) ve Dilekçe, ( web ) adresinden temin edilebilir)

b) Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ve 1 adet fotokopisi.

c) TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi. 

d) Nüfus Müdürlüğünden veya E-devletten Nüfus Aile Tablosu

e) E-DEVLET sisteminden “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” Formu (son 6 ay ikamet değişikliğini gösterir) 

f) 2021 yılı veya 2022 yılı KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM sistemi üzerinden alınan onaylı çıktısı

g) Son 6 ay içinde çekilmiş, 2 Adet vesikalık fotoğraf

h) Adli sicil kayıt belgesi (Adliye Binasından veya E-devlet İnternet sistemi üzerinden alınabilir)

ı) Özgeçmiş - CV (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

i) Bilgisayar Bilgisini gösterir gösterir sertifika veya Bilgisayar dersini aldığını gösterir Transkript.

j) Mezuniyet Transkript Örneği

k) (varsa) Sertifika gibi nitelik belirten diğer belgeler.

l) Askerlikten muaf olduğuna veya askerlik hizmetini yaptığına ilişkin belge. (erkek adaylar için) 

 

4 – BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANINA İLİŞKİN BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

İlan sürecinin bitimi ve evrakların Vakfımıza teslimi ile birlikte, Vakfımızca genel ve özel şartlar çerçevesinde teslim edilen evraklar incelenecek, ayrıca güvenlik soruşturmasının da sonuçlanması ile birlikte, mülakata girmeye hak kazanan adayların (5 katı kadar aday) listesi, daha sonra web internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara telefon ve mail yoluyla bilgi verilecektir.

Mülakat tarihi, yapılan evrak doğrulaması ve Güvenlik Soruşturmasının ardından mülakata girmeye hak kazanan adaylara daha sonra bildirilecektir. Duyurulan tarih ve saatte Mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Alım işine ait genel sonuçlar, Mütevelli Heyeti kararından sonra, web adresinden ilan edilecek ve telefon yoluyla adaylara bildirilecektir. Vakfımız personel alıp almamakta, alım sürecini iptal etmeye veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir. 

5– BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

a) Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ile Başvuru genel ve özel şartlarının tam olarak sağlanması, evrakların tam ve eksiksiz olması sonrası yapılacak mülakat sonucu belirlenmektedir.

b) KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli KPSS 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

c) Mülakat, Vakıf Başkanı ve Mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri, dış görünüş ve kendini ifade edebilme konularında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir.

d) Mülakat neticesinde yeterli görünen aday için “personel işe giriş formu” doldurularak sonuç sistem üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Genel Müdürlük Onayına istinaden sisteme kaydı yapılan adaylar işe başlatılır.

g) Belirlenen adaydan, Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık (heyet) raporu istenir.

e) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

f) Belirsiz ve belirli süreli sözleşme yapılan personele ilişkin işlemler vakıf insan kaynakları modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler vakıf hizmetleri daire başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

NOT: Hendek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alım işlemlerine yapılacak olan müracaatlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza sistem dışında yapılan şahsi müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR. 19.01.2023’

Editör: Hendek Haber