1. 2023 yılı Belediye Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.    
  2. 2023 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.    
  3. 2023 yılı Belediye ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi’ne ait ilave kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    
  5. İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi’ne ait ilave kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    
  6. Kargalıhanbaba Mahallesi ve Uzuncaorman Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    
  7. İlçemiz Sivritepe Mahallesi 107 ada 11 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    
  8. İlçemiz Nüshetiye Mahallesi 1323 ada 21, 8, 9 ve 22 numaralı parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.    
  9. İlçemiz Beyköy (Punabey) Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
  10. Sakarya 2. İdare Mahkemesi kararına istinaden Bayraktepe (Kemaliye) Mahallesi 14, 233, 327 ve 328 sayılı adaların bir kısmında 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmasının görüşülmesi.
  11. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9, 10 ve 11. Maddesi gereğince kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi.