Tecvid: Kur'an-ı Kerimi hatasız olarak okumaktır.


Bismillahirramanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e âline olsun.
   Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
Değerli okurlarım! Tecvid: Kur'an-ı Kerimi hatasız olarak usulüne uygun bir şekilde okumaktır.
Tecvidin gayesi, Kur’an-ı Kerimin okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.
TecvîdKur'an-ı Kerim’in Allah ve Resulünün isteğine göre okunması konusunda önemli bir rol üstlendiği için, ayrı bir bilim dalı olarak sayılması gerekli görülmüştür.
Çünkü Kıraat ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, tecvidinki ise, onun harfleridir.Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık açık, tane tane oku" (Müzemmil suresi. 4) Buyruğunu gerçekleştirmektir.
Kur'an-ı Kerimi ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır.
Bu ayette Kur'an'ı Kerim-i güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir.
Kur'an-ı Kerim Allahu Teala’nın sözü olduğu için, indiği şekilde korunması ve böylece okunması gerekmektedir.
Âilimlerin belirttiğine göre bu ayette Allahu Teala sevgili Habibine  Kur'an'ı Kerim-i  tecvîd ile okumayı emretmiştir.
Bu emir, bütün Müslümanlar için de geçerlidir. Zemahşeri, ayetteki "tertîlen" mastarının emrin vücûbunu te'kid etmek ve Kur'an-ı Kerim  okuyan kimseye tecvidin muhakkak gerekli olduğunu göstermek için geldiğini belirtmiştir.. (Zemahşerî, Keşşaf, 3, 281).
Kur'an-ı Kerim Allahu Teala katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur'an-ı Kerim bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir.
Hz. Peygamber, (s.a.v.) tecvîdle okumayı emrederken, tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Bu konuda; "Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" (Muhammed Mekkî, Nihâyetü'l-Kavli'l-Müfîd, 8) demişlerdir.
İbn Mes'ud' (r.a.) "Kur'an'ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr,) şeklindeki sözleri de tecvîde uyma konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir.
Özetle söylenecek olursa; tecvidin konusu, Kur'an-ı Kerim’in kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerim’i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır.
Hz. Cebrail (a.s.)  Efendimiz (s.a.v.) ‘e Kur’an-ı Kerimi tecvit’li meharici huruf’lu Kureyş lehçesine göre getirmiştir..
 
    Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 
YORUM EKLE