Peygamberimizin 201 ismi şerifleri

Bismillahirramanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Âlemlerin efendisi Hz. Muhammed  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Nebiyi Muhterem (.s.a.v.) in- Ençok bilinip söylenilen isimleri ”Ahmed” “Mahmud, “Mustafa” Muhammed, dir. Muhammed, ismi, Kur’an-ı Kerim’de, dört yerde geçmektedir.

Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Ali İmran Suresi, 144,)

Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.” (Ahzap Suresi,40.)

Muhammed Allah'ın elçisidir.” (Fetih Suresi, 29)

“Muhammed Suresi, 2. ayeti Kerimede geçmektedir.

Saf Suresi 6. ayeti kerimede ise “Ahmed” ismi geçmektedir.

Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrail oğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek “Ahmed” adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim." Demişti.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.

     1-Muhammed: 2-Ahmed: 3-Hâmid: 4-Mahmûd: 5-Ahyed: 6-Vahîd: 7-Mâh: 8-Hâşir: 9-Âkib: 10-Tâhâ: 11-Yâsin:

    12-Tâhir: 13-Mutahher: 14-Tayyib: 15-Seyyid: 16-Rasûl: 17-Nebiyy: 18-Rasulür Rahme:

   19-Kayyim: 20-Câmi: 21-Mükteff: 22-Mukaffi: 23-Rasulül Melâhim: 24-Rasulür Râhâ:25-Kâmil: 26-İklîl: 27-Müddessir:

   28-Müzzemmil: 29-Abdullah: 30-Habîbullah: 31-Safiyyullah: 32-Neciyyullah:

   33-Kelîmullah: 34-Hâtemül Enbiyâ: 35-Hâtemür Rusûl: 36-Muhyî: 37-Münc: 38-Müzekkir: 39--Nâsir:

40-Mensûr: 41-Nebiyyur Rahme: 42-Nebiyyüt Tevbe: 43--Harîsun Aleyküm:

    44-Ma’lûm: 45-Şehîr: 46-Şâhid: 47-Şehîd: 48-Meşhûd: 49--Beşîr: 50-Mübeşşir: 51-Nezîr: 52-Münzir: 53-Nûr: 54-Sirâc:

    55-Misbâh: 56-Hüdâ: 57-Mehdiyy: 58-Münîr:59-Dâi’60-Med’uvv: 61-Mücîb:

    62-Mücâb: 63-Hafiyy: 64-Afuvv65-Veliyy: 66-Hakk: 67-Kaviyy:  68-Emîn: 69-Me’mûn:70-Kerîm: 71-Mükerrem: 72-

    Mekîn: 73--Metîn: 74-Mübîn: 75-Müemmil: 76-Vasûl: 77-Zû Kuvve:  78-Zû Hürme: 79-Zû Mekâne: 80-Zû İzz: 81-Zû Fadl: 82-Mutâ’: 83-Mutî’:

84-Kademu Sıdk: 85-Rahme: 86-Büşrâ: 87-Ğavs88-Ğays: 89-Ğıyâs:

    90-Ni’metüllah: 91-Hediyetüllah: 92-Urvetün Vüskâ: 93-Sırâtullah: 94-Sırâtun Müstakîm: 95-Zikrullah: 96-Seyfullah: 97-Hizbullah:

    98-en-Necmüs Sâkib: 99-Mustafâ: 100-Müctebâ: 1o1-Müntekâ: 102-Ümmiyy:

    103-Muhtâr: 104-Ecîr: 105-Cebbâr: 106-Ebul Kâsım:  107-Ebut Tâhir:

    108-Ebut Tayyib: 109-Ebu İbrâhîm: 110-Müşeffa’: 111-Şefî’: 112-Sâlih:  113-Muslih:114-Müheymin: 115-Sâdık: 116-Musaddak:

   117-Sıdk: 118-Seyyidül Mürselîn: 119-İmâmül Müttakîn: 120-Kâidül İzzil Mühaccelîn:

    121-Halîlür Rahman122-Berr: 123-Meberr: 124-Vecîh: 125-Nesîh: 126-Nâsih: 127-Vekîl: 128-Mütevekkil:

    129-Kefîl: 130-Şefîk: 131-Mukîmüs Sünne: 132-Mukaddes:133-Rûhul Kudüs:

    134-Rûhul Hakk: 135-Rûhul Kıst: 136-Kâf: 137-Müktef: 138-Bâliğ139-Mübelliğ: 140-Şâf: 141-Vâsıl: 142-Mevsûl143-Sâbik:

     144-Sâik: 145-Hâd: 146-Mühted: 147-Mukaddem: 148-Azîz: 149-Fâdıl: 150-Mufaddal:

     151-Fâtih: 152-Miftâh: 153-Miftâhür Rahme154-Miftâhül Cenne: 55-Alemül Îmân:156-Alemül Yakîn: 157-Delîlül Hayrât:

    158-Musahhihul Hasenat: 159-Mukîlül Aserât: 160-Safûhun Aniz Zellât: 161-Sâhibüs Şefaa:

162-Sâhibül Makam: 163-Sâhibül Kadem: 164-Mahsusun Bil İzz: 165-Mahsûsun Bil Mecd:   

   166-Mahsusun Bişşeref: 167-Sâhibül Vesile: 168-Sâhibüs Seyf: 169-Sâhibül Fadîle:

    170-Sâhibül İzâr: 171-Sâhibül Hücce172-Sâhibüs Sultân: 173-Sâhibür Ridâ:  174-SâhibüdDeracetirRafîah: 175-Sâhibüt Tâc:

     176-Sâhibül Miğfer: 177-Sâhibül Liva: 178-Sâhibül Mi’râc179-Sâhibül Kadîb: 180-Sâhibül Burak: 181-Sâhibül Hâtem: 182-Sâhibül Alâme: 183-Sâhibül Burhan:

    184-Sâhibül Beyân: 185-Fasîhul Lisân: 186-Mutahherul Cenân: 187-Rauf: 188-Rahîm:189-Üzünü Hayr:

    190-Sahîhul İslâm191-Seyyidül Kevneyn: 192-Aynun Naîm: 193-Aynul İzz: 194-Sa’dullah: 195-Sa’dul Halk:

    196-Hatîbul Ümem: 197-Alemül Hüdâ: 198-Kâşifül Kürab199-Râfiur Rüteb: 200-İzzül Arab: 201-Sâhibül Ferac:

Rabbim Kutlu Nebiye Cennetde komşu eylesin. Amiiin.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdulkerim
Abdulkerim - 7 ay Önce

Yanlış 164 yanlış