Peygamberimize salâvat okumanın fazileti.

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Telalaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun.
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
Değerli okurlarım! Mevla Teala Ahzâp Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor:  "Muhakkak Allah ve melekleri Peygamber'e salatta bulunurlar. Ey iman ile müşerref olanlar, sizde O'nun üzerine salâtta ve teslimiyetle selamda bulunun"
 
Mevla Teâlâ’nın salati demek, ondan gelen rahmet, kerem ve ihsan demektir ki, Allahu Teâlâ’nın bu ihsan, kerem ve rahmeti. Sevgiliye (s.a.v.) ‘e arada hiçbir kesinti olmaksızın devamlı olarak gelir.
 
Ayeti kerimede olduğu gibi, Mevla Teâlâ Resulüne salavat getirmeleri için, kullarına emir buyurdu.
 
Güzeller güzeli buyuruyor.”Bana salavat okuyan kimse için, sırat üzerinde büyük bir nur olacaktır. Sırat üstünden geçerken nur ehli olan kimse, artık cehennem ehli olamaz”
 
Efendimiz (s.a.v.) bu hadisi şerifte anlatmak istediği şudur.”Bana salâvat okuyanlar, sırat köprünse geldikleride okumuş oldukları salâvatı şeriften büyük bir nur ortaya çıkar ve o’ kimsede bu nur sayesinde sırat köprüsünü selametle geçer. Aslında sevgiliye getirilen salavatı şeriflerin hepsi, ahirette olsun, kabirde olsun, mahşerde olsun, birer nurdur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
 
Bir hadisi şerifte: “Bir kimse, bana sevgi ve saygısını belirtmek için salâvat getirirse, Hz. Allah, o kimsenin okuduğu salâvatın sözlerinden bir melek yaratır. Onun bir kanadı doğuda, bir kanadı da batıda, ayakları yerin yedinci tabakasında, başı ise arşı alanın altına kadar uzanmıştır. Ve Alla hu Teala o meleğe: bu kulum, nasıl Resulüme salâvat okuyorsa, sende ona salâvat oku. Diye emir verir. O melek, kıyamete kadar, okul için salavat getirir”
 
Efendimiz (s.a.v.) “Sizden dünyada iken bana en çok salavat getiren kimse, ahirette en çok zevcesi olan kimse olacaktır”
 
Dünya bir imtihan, ahi ret ise bu imtihanın karşılığı olan bir yerdir. Dünyada iyi amel işleyen kul, ahi rette bunun mükâfatını elbette alacaktır. “Kıyamet günü, havz için bana birçok cemaatler gelir. Ancak ben, onları bana getirdikleri salâvatın çokluğundan tanırım”
 
Bir kimse bana bir kere salavat okursa, Hz. Allah ona 10-salavat okur. Bana 10 salâvat okuyan kimseye Hz. Allah 100 salâvat, bana 100 salavat okuyana ise 1000 salavat okur. Mevla Teala bana 1000 salavat getiren kulun vücudunu cehennem ateşine haram kılar”
 
Allahu Teala o kişiye bana okuduğu her salavata karşılık bir köşk verir. Okuduğu salâvatın azlığı veya çokluğu buna tesir etmez. Çünkü Mevla Teala’nın köşkleri öylesine çoktur ki.
 
“Bana salâvat getiren her kulun salavatı, ağzından çıkar çıkmaz, yola koyulur. Kayaları ve denizleri, doğuyu ve batıyı hiçbir yer bırakmazsızın her tarafı dolaşıp geldikten sonra şöyle der: Ben falanca kişinin salâvatıyım. O kul, benimle, bütün yaratılmışların en hayırlısı ve seçkini olan Muhammed’in üzerine salavat okudu. Onun bu sözünü duyan karada ve denizde ne kadar canlı ve cansız varlık varsa hepsi ona salavat getirirler.
 
Allahu Teala Rasülü üzerine salavat getiren o kulunun salavatından bir kuş yaratır ki, bu kuşun, 70 bin kanadı, her kanadın da da 70 bin tüy vardır. Her tüyünde 70 bin ağzı, her ağzında da 70 bin dil vardır ki, bu dillerin her biri 70 bin dille konuşup Hz. Allahı teşbih ederler. Ve Mevla Teala bu okunan bütün tespihlerin sevabını, salâvat okuyan kulunun kaydına yazar”
 
“Cuma günü bana 100 kere salavat getiren kimse, kıyamet günü büyük bir nurla gelecektir. O nur, bütün yaratılmışların arasında pay edilse, hepsine yeter”
 
İslam büyükleri diyor ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) salâvat getirilen bir meclisten güzel bir koku çıkar ki, bu koku bütün yeryüzünü kaplayarak semanın ortasına kadar yükselir. Bu kokuyu duyan melekler birbirlerine: “Bu Hz. Muhammed (s.a.v.) in üzerine salâvat getirilen meclisin kokularıdır” derler.
 
Arşın sütununda: “ Bana müştak (aşık) olana merhamet ederim. Benden bir dilekte bulunana ise istediğini veririm.
 
“Bir kimse, Muhammed’e salâvat okumakla bana yakınlık bulursa, ben o kimsenin günahlarını, denizin dalgalarının köpükleri kadar dahi olsa, gene affederim’” cümleleri yazılıdır
 
Peygamberimiz buyuruyor  ki,: “Mümin olan erkek ve kadın, efendimize salavat getirdiği zaman, semanın bütün kapıları ve perdeleri açılır. Arşa varıncaya kadar hiçbir yer kapalı kalmaz. Semadaki bütün meleklerin hepsi peygamberimize salavat getirip, salavat getiren kimse için Allahüteala’dan mağfiret dilerler “
 
“Bir kimse dileğinin yerine gelmesini istediği zaman,  bana salavat okumayı çoğaltsın. Çünkü bana okunan salâvat, elem, keder, üzüntü gibi bütün sıkıntıları giderip kişinin rızkını artırır. İşinin Hayırla sonuçlanmasını temin eder “
 
Efendimiz buyurdular ki: Bir gün Cenab-ı Hakk’ın dört büyük meleği geldi.  Hz. Cebrail, Hz. Mikail, Hz. İsrafil ve Hz. Azrail (a.s.) idiler.

Hz. Cebrail (a.s) bana dedi ki: Ya Resulallah! Senin ümmetinden bir kimse size günde 10’ defa salavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.

Hz. Mikail (a.s) de dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm. 

Hz. İsrafil (a.s) dedi ki: Ya Resullallah! O kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.

Hz. Azrail (a.s) de: Ya Nebiyallah! Sana günde 10’ defa salâvat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim, dedi.


Bunun üzerine Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) Bu ne büyük lütuf ya Rabbi! Bu ne büyük ihsan Allahım! Buyurdular.
 
“Cuma gününde benim üzerime Salâvat-ı Şerife getirenin Allahü Teâla 80’ senelik günahını bağışlar.” (Hadisi şerif.)
 
 
Bana okuduğunuz salavat-Şerife’yi Cuma günleri daha da artırınız.” Hadisi şerifte görüldüğü gibi,  Cuma günleri Salavati Şerife’yi daha çok okumamızı istemiştir.
 
Çünkü Cuma günleri, bütün günlerin efendisi, Efendimiz (s.a.v.)’ de bütün insanların efendisidir.  Yalnız insanlar mı, bütün mahlûkatın efendisidir. Günlerin Efendisi olan Cuma gününde, Âlemlerin Efendisi olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e çok salâvat okumak el betteki daha güzel bir şeydir.
 
Ecir ve sevap arttığı gibi, Mevla Teâlâ’nın rahmetine ve keremine de mazhar olunur. Kıyamet Cuma günü kopacağı gibi, Mahşer alanı da Cuma günü kurulacaktır.
 
Durum böyle olunca da kişi, kıyameti Cuma günü daha bir hatırlayacak, günahlarının çokluğuyla da o günün dehşetini düşünecektir.
 
İnsanoğlu o günde Mevla Teâlâ’nın gazabını ve azabını tefekkür edecektir. İşte o günde bütün mahlûkatın efendisi olan Hz Muhammed (s.a.v.) ‘e şefaat için Mevla Teâlâ izin verecektir.
 
”Ümmetimden bana bir salavat okuyan kimse için, 10’ iyilik yazılırken, kaydında da 10’kötülük silinir.”
 
İbadet edilmeye engel olmayan her yerde, kadın ve erkek her Müslüman’ın salavat okuması, kötülüklerinin imha edilip günahlarının bağışlanması için gereklidir.
 
“Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat okuyandır.” Hazreti Muhammed Mustafa  (s.a.v.)  “Kim bana bir kere Salatü selam getirirse,  Allahu Teâlâ ona 10’rahmet eder, 10’ da hatasını af eder,10’ da derecesini yükseltir. (Ramuz.)
 
“Kim Efendimiz (s.a.v.) Salatü selam getirirse, Hz. Cebrail (a.s.) Ya Rasülellah o’ insana 1000’ Melek aynı duayı yapar.” (Hadisi şerif.)
 
“Kim Efendimiz (s.a.v.) çokça salatü selam getirirse onun derecesi o derece yükseltilmiş olur.” (Hadisi şerif.)
 
“Herkim günde Efendimiz (s.a.v.) 1000’ defa salatü selam getirirse, Cennet deki yerini görmeden ölmez.” (Hadisi şerif.)
 
“Kim beni rüyada görürse şefaatim ona vacip olur. Ben kime şefaat edersem cehennem onun cesedini yakmaz..” (Hadisi şerif.)
 
Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salâvat okuyandır. Hz. Muhammed  (s.a.v.)
 
Rabbim salâvatın özüne ulaşıp, Peygamber ahlâkıyla ahlâklanmayı, Sevgilinin nurlu yolundan ayırmasın şefaatine nail eylesin. Amin.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
YORUM EKLE