Namaz müminin miracıdır.

Bismillahirramanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”

Değerli okurlarım! İslam dininde, Mevla Teala’ya imandan sonra ilk farz kılınan ibadet namazdır.

İkinci vahiy ile Müddessir Suresi’nin ilk ayetlerinin indirilmesinden sonra Mekke-i Mükerreme’nin üst tarafında bir vadide Cebrail (a.s.) gelip Allah Resulü’ne (s.a.v.) gösterip öğretmek için abdest almış, peşinden Cebrail’den (.a.s.) gördüğü şekilde Rasulullah (s.a.v.) abdest almıştır.

Sonra Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kıldırmış ve namaz kılmayı öğretmiştir. Eve dönünce Resulü Ekrem (s.a.v.) abdest almayı ve namaz kılmayı hanımı Hz.Hatice (r. Anha.) annemize öğretmiş, o da abdest almış ve ikisi de birlikte namaz kılmışlardır. (.İbn-i Hişam)

Bütün Namazlara dört şey ile girilir.

BunlarFarz, Vacip, Sünnet ve Müstahap’dır“Mesela” Rükû Farzdır. Rükû’da üç defa “Suphanallah” diyecek kadar beklemek Vacip, Üç defa “Suphanallah” diye söylemek Sünnet, Üçten fazla beş yedi dokuz diye fazla söylememiz Müstahapdır.

Namazın çeşitleri: Namazın Farz, Vacip ve Nafile çeşitleri vardır.

1-Farz Namazlar: Beş vakit namaz cenaze namazı ve Cuma namazıdır.

2-Vacip Namazlar: Vitir ve bayram namazları,

3-Nafile Namazlar -: Teheccüd Namazı, İşrak Namazı, Kuşluk Namazı, Evvabin Namazı, Tehiyyatül Mescid Namazı, kabir nur namazı ve Tesbih Namazıdır.

Namaz, İslam’ın beş temelinden birisidir. İmandan sonra islamda ilk farz kılınan ibadet namazdır. Namaz, Kur'an-ı Kerim’de “90-dan ”fazla ayette zikredilir. Önceki şeriatlarda beş vakit namaz yoktu. Ancak vakitleri belirsiz genel anlamda namaz vardı. Namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsrâ) gecesinde farz kılınmıştır.

Enes Bin Malik’ten rivayete göre, “Kâinat’ın efendisi (s.a.v.) İsra gecesi namaz 50 vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve beş vakite düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi. Ey Muhammed şüphesiz bizim nezdim izdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit namaz, 50 vakit namazın karşılığıdır” (Buhari Salât,)

Her güzel amele on katı ecir verileceği şu ayetle sabittir. ”Kim bir iyilik yaparsa, ona bunun on katı ecir vardır” Enam Suresi,160)

Beş vakit namaz farz kılınmadan önce, Efendimiz (s.a.v.) in ibadet şekli Allahu Teâlâ’nın yaratıklarını düşünmek ve onun yüceliğini tefekkür etmek şekline idi. Sabah ve akşam ikişer rekât namaz kıldığı da nakledilir. Daha önceki ümmetlerinde namaz ibadeti vardır.

Efendimiz (s.a.v.)’in gözünün nuru, müminin miracıdır.” (Nesai,)

 “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” ( Teber ani.)

Namaz Allah (c.c.) yalvarıştır. Namaz, kulun Allah (c.c.) yaklaşmasıdır. Namaz, bir müslümanın günde 5defa Allah (c.c.) büyüklüğünü idrak etmesidir. Mevla Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de namazlarını huşu ile kılan müminlerin kurtuluşa ereceğini haber vermiştir.

Muhakkak müminler felah bulmuştur. O müminler ki, namazlarında huşu sahibidirler. (El Mümin ün Suresi.1-2)

Sad bin Muaz (r.a.) diyor ki, “hiçbir namaz kılmadım ki, o anda dünya işinden bir şey aklımdan geçti ise, hemen ondan vazgeçip, o namazı yeniden kıldım”.

Dindar olmanın ve dinde olgunlaşmanın en açık ölçüsüde yine namazdır. Namaz kılmadan, dindar olmak ve dinde olgunlaşmak mümkün değildir. Namaz, baki olan Mevla Teâlâ ile fani olan insan arasında ilahi bir bağdır. Müslüman için, bu bağı koparmak kadar korkunç bir tehlike düşünülemez.

Namaz, Allah’a yöneliştir. Namaz, kulun Allah’a yaklaşmasıdır.

”Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde halidir”( Müslim )

Efendimiz  (s.a.v.) hadisi şeriflerinde şöyle buyurur.”Kulun, kıyamet gününde, hesaba ilk önce sorulacak olan ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa, felah bulmuş ve kazanmıştır. Eğer, namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında Allahu Teâlâ bakınız, kulumun nafile namazı varmıdır? Der. Farz namazından eksik olanlar, nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amelleri bu şekilde muhasebe edilir.” (Tirmizi)

Namaz her bakımdan insanın temizlenmesine vesiledir. Çünkü namaz kılacak kişinin bedeni, elbisesi ve namaz kılacağı yer tertemiz olacaktır.

Namaz kılmak demek, kulun Allah (c.c.) huzuruna çıkması ve O’na dua ve niyazda bulunması demektir.Namaz, insanın kalbini aydınlatır ve yüksek duygularla duygulandırır. Aynı zamanda her çeşit kötülüklerden alı koyar.

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur.  “Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alı kor” (Ankebut Suresi, 45) buyrulmuştur.

İki namaz arasında kirlenen ruhlar, ancak namaz ile tertemiz olur. Gönüller, ancak Allah (c.c.) anmakla sükûn bulur.

Namazın, yirmi dört saatte ve değişik vakitlerde kılınması, bu vakitlerde işlenen günahlara kefaret olması içindir. Bir hadisi şerifte Âlemlerin efendisi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

Herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunup ta o nehirde günde beş defa yıkansa, kendinde kirden hiçbir şey kalırmı? Oradakiler: Hiçbir şey kalmaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine Kâinat’ın Sultanı (s.a.v.) işte beş vakit namaz da buna benzer. Allahu Teâlâ namaz sayesinde günahları siler buyurdu.”  (.Buhari, Müslim.)

Namaz insanın gafletten uyanmasını, yaşayışına düzen vermesini, geleceğinin muhasebesinin yapmasını ve içtimai terbiyesinin olgunlaşmasını sağlar.

Namaz, insanın sabır ve metanetini artır. Namaz insanı huzura kavuşturur ve kalbin kararmasını önler. Namaz, fakir ile zengini, amir ile memuru her seviyede ki insanı bir araya getirir.

Güzeller güzeli (s.a.v.)’e en faziletli amel hangisidir diye sorulunca? “vaktinde kılınan namaz” buyurdular. Yine buyurdular ki, “Allahu Teâlâ kullarına şahadet kelimesinden sonra namazdan daha sevgili bir ibadet farz kılmamıştır.

Eğer namazdan daha sevgili, bir ibadet olsaydı, onu meleklere yaptırırdı. Hâlbuki melekler daima namazdadır Bir kısmı, rükû’da bir kısmı secdede, bir kısmı ayakta ve bir kısmıda oturmaktadır.

 “Allahu Teâlâ’nın farz kıldığı beş vakit namazı herkim, abdestini güzel alır, rükü ve huşuunu güzel tamamlayarak onları vaktinde kılarsa, Allah (c.c.) o kimseyi bağışlayacağına söz verir. Böyle yapmayınca, Allah (c.c.) vadi yoktur. İsterse af eder isterse azap eder.” ( Sünen-i Ebi Davud,)

Namaz, müminin kalbinde parlayan bir nurdur. Bu nur sayesinde mümin gaflette uyanarak hidayete ulaşır.

Namazın şartlarına uygun doğru ve dürüst olarak ihlâs ve samimiyet kılınan namaz, kulun günahlarının bağışlanmasına sebep olur.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed”

YORUM EKLE