Müslümanmısın? Elhemdülillah müslümanım.

Bismillahirrahmanirrahim

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun.
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 
Değerli okurlarım! islam:  Teslim olmuş anlamına gelen Müslüman Hz. Muhammed  (s.a.v.) Allahü Teâlâ’dan getirdiği dine “İslam’a” kalple, lisanla ve azalarla teslim olmuş kimsedir..
 
İslâm kelimesi genel olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) den önceki semavî tevhit dinleri ve mensupları için de kullanılmıştır. Çünkü vahiy’in kaynağı bir olup, o da yüce Allah'tır.
 
Ona ve peygamberlerine "tabi ve teslim olma" niteliği önceki dinlerde de vardır. Kur’an-ı Kerim’de bununla ilgili pek çok ayet- i kerime vardır.
 
Hz İbrahim (a.s.) ve ondan sonra gelen bazı peygamberleri ve mensuplarını"Müslüman" olarak nitelemiştir.
Müslümanmısın?  Elhamdülillah müslümanım.
 
Ne zamandan beri Müslümansın? “Kalü beladan beri” dan beri.
 
“Kalübela ne demektir?  “Hani Rabbin Âdemoğullarından onların sırtlarında bulunan sulplerinden kıyamete kadar yaratacağı zürriyetlerini almış onları kendi nefislerine karşı şahit tutmuştu ki, Ben sizin Rabbiniz değimliyim? Onlarda evet Rabbimiz sensin. Biz senden gayri Rabbimiz olmadığına ve senin birliğine dair ikrarda ve şahitlikte bulunduk” demişlerdi biz bunu böylece yapmıştık ta ki siz kıyamet gününde “Şüphesiz ki, biz senin işte bu husustaki ahdü misakından habersiz kimselerdik” demeyesiniz. (A’raf Suresi 172.)
 
İslam’ın şartı 5-tanedir.
 
1-Kelime-i şehadet getirmek ”Eşhedü enLailahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu verasülüh” Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yok, yine şehadet ederim ki Hz Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve resulüdür.  Diyen bir insan İslami kabul etmiştir.
2-Namaz kılmak, beş vakit namaz, Cuma namazı, farz,
3-Oruç tutmak, yılda bir ay ramazan orucu tutmak,
4-Zekât vermek, malının kırkta birini fakir Müslümanlara vermek,
5-Nisaba malik olan müslümanın ömründe bir defa Hacca gitmek.
 
İslâm; sulh, selâmet ve huzur bulma, Allah ve Resulü (s.a.v.) bildirdiklerine tabi ve teslim olma anlamı sebebiyle bu adı almıştır.
 
Allah Rasulü (s.a.v.) Müslüman’ın en önemli sıfatlarından birini şöyle ifade eder: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir..(Tirmizi; Nesai)
 
Müslüman hiç tereddüt etmeden, şeksiz ve şüphesiz Mevla Teâlâ’nın yapın dediği işleri yapmak, namaz, oruç, hac, zekât, gibi. Yapmayın dediği haram olan işleri de yapmamak. İçki içmek, kumar oynamak, gıybet etmek, zina yapmak, gibi işleri de yapmamak. Emirlere de teslim olmak,  yasaklara da teslim olmaktır..
 
İslâm'ı kabul eden, kendi iradesini Allah ve Resulü (s.a.v.)’in iradesine tabi kılan kimseye de "Müslüman" denir.  Cenâb-ı Hak, Hz. Muhammed' (s.a.v.)’in davet ittiği son dine ise özel ad olarak "İslâm"terimini kullanmıştır.
 
 "Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki: "Ben Allah'a yöneldim. Bana tabi olanlar da". Kendine kitap verilenlere ve okuryazarlığı olmayanlara, de ki: "İslâm oldunuz mu?" Eğer müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar" (Âli-İmrân, suresi 20).
 
Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.v.) Mekke-i Mükerreme’de Arafat meydanında “Kasva”isimli devesinin üzerinde “ 124’  bin” Ashabına ve onların tahtında kıyamete kadar bütün insanlığa,  Veda Hutbesini irat ederken şu ayet-i kerimeyi tebliğ etmişlerdir:  "Bugün dininizi sizin için ikmâl edip üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak size İslâm'ı seçtim" (Mâide,suresi, 3).
 
Kendi devirlerindeki toplum ihtiyaçlarını karşılayan önceki semavî dinler İslâm'ın gelişiyle yürürlükten kaldırılmış ve İslâm onların da yerini almıştır.
 
Güzeller güzeli (s.a.s.)'in verdiği tarifler: Hz. Peygamber (s.a.s.) birçok hadislerinde İslâm'ı muhtelif konularla birlikte zikreder.
 
Bir gün Resulullâh (s.a.s) meydanda oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve:  İman nedir? Diye sordu.  Sevgililer sevgilisi İman Allâh'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman; aynı şekilde öldükten sonra dirilmeye inanmandır, cevâbını verdi.
 
O zat:  İslâm nedir? Dedi. Efendimiz  (s.a.v.) Allahu Teâla’ya ibadet edip, O'na hiçbir şeyi ortak kılmaman, namazı dosdoğru kılman, farz edilmiş zekâtı vermen, ramazanda oruç tutmandır, buyurdu. 
 
Sonra o zat: İhsan nedir? Diye sordu. Allah Resulü (s.a.v.) Allah'ı sanki görüyormuşsun gibi ibadet etmendir; eğer sen Allah'ı görmüyorsan şüphesiz O seni görmektedir, buyurdu.
 
 O zat:  Kıyamet ne zaman? Dedi. Bunun üzerine Resulü zi şan Bu meselede sorulan, sorandan daha âlim değildir. Şu kadar var ki kıyametten önce meydana gelecek alâmetlerini sana haber vereyim. Ne zaman satılmış cariye sahibini (yâni efendisini) doğurur, kim oldukları belirsiz deve çobanları yüksek bina kurmakta birbiriyle yarışa çıkarsa kıyametleri görülmüş olur.
 
Kıyametin vakti Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir, buyurduktan sonra:  "O saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru mukadder olan vakitte ve yerde O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç bir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç bir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah (her şeyi) bilendir. Her şeyden haberdardır" (Lokmân, suresi. 34) ayetini okudu..
 
Sonra o zat arkasını dönüp gitti. Efendimiz (.s.a.v.) "Onu geri getirin " diye emretti; fakat sahâbîler onun izini bulamadılar.
 
Bunun üzerine Resulullâh: "İşte bu Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi" buyurdu.
 
Yukarıda zikredilen hadisteki Hz. Peygamberin "İşte bu Cibril'dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi" ifadesinden, bilhassa iman, İslâm ve ihsanın dinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.
 
Rabbim Müslüman olarak yaşamayı Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed..
 
YORUM EKLE