22.07.2020, 13:28

Kur’an-ı Kerimi tecvitli okumak farzdır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamt, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, hesap ve ceza gününün “ahiret
gününün” maliki Allah'a mahsustur. Salat ve selam. İki cihanın
efendisine aline ashabına onun yolunda gidenlere olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

 Değerli okurlarım! Tecvit: Sözlükte; bir şeyi süslemek, güzel ve
hoşça yapmak anlamlarına gelen, ıstılahta ise; kuvvet, zayıflık,
şiddet, yumuşaklık, sadelik bakımlarından çıkış yerlerine göre, her
bir harfin hakkını vererek telaffuz etmektir.

 Tecvidin gayesi, Kur’an-ı Kerimin okunuşunda, dili her türlü hatadan
korumaktır.

Tecvit, Kur'an-ı Kerim’in Allah ve Resulünün isteğine göre okunması
konusunda önemli bir rol üstlendiği için, ayrı bir bilim dalı olarak
sayılması gerekli görülmüştür.

Çünkü Kıraat ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, tecvidinki
ise, onun harfleridir. Tecvidin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık
açık, tane tane oku" (Müzemmil suresi. 4) Buyruğunu
gerçekleştirmektir.

Kur'an-ı Kerimi ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki,
dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır.

Bu ayette Kur'an'ı Kerim-i güzel, ahenkli ve tane tane okunması,
telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet
edilmesine dikkat çekilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Alla hu Teâlâ’nın sözü olduğu için, indiği şekilde
korunması ve böylece okunması gerekmektedir.

 Âlimlerin belirttiğine göre bu ayette Alla hu Teâlâ sevgili Habibine
Kur'an'ı Kerim-i  tecvit ile okumayı emretmiştir.

 Bu emir, bütün Müslümanlar için de geçerlidir. ayetteki "tertîlen"
mastarının emrin vücûbunu te'kid etmek ve Kur'an-ı Kerim  okuyan
kimseye tecvidin muhakkak gerekli olduğunu göstermek için geldiğini
belirtmiştir.. (Zemahşerî, Keşşaf,).
Kur'an-ı Kerim Alla hu Teâlâ katından lafız ve manasıyla birlikte
inmiş olduğu için, Kur'an-ı Kerim bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana
örgüsüne önem vermek gerekmektedir.

Hz. Peygamber, (sav) tecvitle okumayı emrederken, tecvide uyulmadan
okumayı da yasaklamıştır. Bu konuda; "Nice Kur'an okuyanlar vardır ki,
Kur'an onlara lânet eder" (Muhammed Mekkî, Nihâyetü'l-Kavli'l-Müfîd,
8) demişlerdir.

 İbn Mesut' (ra) "Kur'an'ı tecvit ile okuyun, güzel seslerle onu
süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî,
en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr,) şeklindeki sözleri de tecvide uyma
konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir.

Özetle söylenecek olursa; tecvidin konusu, Kur'an-ı Kerim’in
kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerim’i hatasız ve
güzel bir şekilde okumaktır.

Hz. Cebrail (as.)  Efendimiz (sav) ‘e Kur’an-ı Kerimi tecvitli
meharici huruf’lu Kureyş lehçesine göre getirmiştir..

Meharici-huruf İlmi.

 Kur’an-ı Kerimdeki harflerin ağızdan çıkış yerleri.

Kur’n-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Arap alfabesine göre yazılmıştır.

 Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap alfabesinde, yer alan 28- harf var.

Bu harfler: 1-Genizden 2-Dudaktan 3-Boğazdan, 4-Dilden ve Ağız
boşluğundan olmak üzere 5-azadan çıkmaktadır.

 Her bir harfin şekli, farklı olduğu gibi, çıkış yerleri ve alamları
da farklıdır.

Genizden iki tane harf çıkar: Mim ve nun harfleri.

dudaktan üç tane harf çıkar: Be-mim-vav-harfleri.

Dilimizin üstünden üç tane harf çıkar: Cim-şin-ye harfleri.

Dilimizin sağından veya solundan “ض “ harfi, çıkar.

Bir bölümüde ağız boşluğundan çıkar.

 Diğer harflerin bir bölümü boğazdan çıkar.

 Her ilmin bir ehli olduğu gibi maharici huruf ilminin de üstazları
var. Maharici huruf ilminide ehlinden okunması lazım.

Mesela bu fakir maharici huruf ilmini Rahmetli Kura Hafız İsmail biçer
hocamdan okudum. Siz değerli okurlarımla da bu ilmi paylaşıyorum.

 Güzeller güzeli (sav) şöyle buyuruyor. ”Sizin en hayırlınız Kur’an’ı
Kerimi öğrenen ve onu öğretendir.” Bizde bu okuma okutma kervanına
katılalım, Kur’an-ı Kerimi biliyorsak bilmeyen Müslüm Lara öğretelim,
bilmiyorsak mutlaka bir ehlinden öğrenelim. Hayatta en kolay öğrenilen
Kur’an’ı Kerimdir.

 Rabbim Kuranın nurlu yolundan ayırmasın. Amiiin.

 Günün Duası:

Hz. Ömer (ra) her sabah kalktığında şöyle dermiş:

Allah’ım! Bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan,

Hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan,
gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın Musibetten ve koruyacağın
fitneden, en çok nasiplenen kullarından kıl”

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed
 

Yorumlar (0)
29
açık