banner122
banner127

Bismillahirrahmanirrahim.

Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun.Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) ‘e âline olsun.

    Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! İslâm dininin kutsal kitabı. Kur’an-ı kerim Allahu Teâlâ tarafından Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Cebrail (a.s.) aracılığı ile Arapça olarak indirilen ilahi kitapların sonuncusudur.

Fatiha Suresi ile başlayıp Nâs Suresi ile sona eren kelâmıdır. 

Kur'ân-ı Kerim Peygamberimize kırk yaşında, Hira Nur dağındaki mağarada ilk inen “beş”ayet şunlardır:

 "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir" (Alâk Suresi,1-5).

İlk inen ayetlerin inananları okumaya, öğrenmeye, yazmağa ve araştırmaya çağırması ilim için büyük teşvik mesajı taşır. Kur'ân'ı Kerim-in son inen âyeti de şudur: 

“Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm'ı seçtim" (Mâide Suresi., 3).

Kutsal kitabımızın özel adı olan Kur'an kelimesi, Allahu Teâlâ tarafından “68” kadar ayette kullanılır.

"Biz şüphesiz bu kitabı okuyup anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik" (Yûsuf Suresi, 2).

"Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Ve susun ki merhamet olunasınız" (A'râf Suresi, 204). 

Bugünkü cemiyetlerimizde Kuranı Kerim dinlemiyor üzülerek söymek gerekirse,

Kur’an-ı Kerim’in 55 tane ismi vardır. “Kitap, Furkan, Rahmet, Nur, Kelam” bu isimlerden bazıları.

Kur’an-ı Kerim’in ayetleri indirildikleri mekâna göre isimlendirilirler.

Mekke-i Mükerreme’de” inen ayetlere, Mekki, “Medine-i Münevvere’de” inen ayetlere de “Medeni”denir.

Kur’an-ı Kerim’deki surelerin 86 tanesi Mekki, 28 tanesi medeni’dir.

Mekki olan sureler: 12 yıl 5ay 13 gün içerisinde nazil olmuştur. 

13 yıl kadar süren “Mekke-i Mükerreme” döneminde inen ayet ve sureler daha çok İslâm inanç ve ahlâkı ile ilgili konuları kapsar.

Allahu Teâlâ’nın varlığına, birliğine, meleklere, peygambere, kitaplara ve âhiret gününe iman gibi. Hz. Âdem (a.s)' den beri gelen tevhit inancı işlenir.

Allahu Teâlâ’ya ortak koşma ile mücadele edilir ve geçmiş milletlerden ibretli kıssalar anlatılır.

Medeni olan sureler: 9- l- 9- ay- 9- gün içerisinde nazil olmuştur.

Medine-i Münevvere’de”inen ayet ve surelerde daha çok hukuk kuralları yer almıştır.

Aile ve devletin tanzimi, insanların birbiriyle veya devletle olan ilişkileri, akitler, sulh ve savaş halleri bu ayetlerde açıklanır.

Miladi 622 tarihinden itibaren “Medine-i Münevvere’de” bu hükümleri uygulamak için yeterli güce sahip ilk İslâm Devleti kurulmuştu.

Kuranı Kerim: Kadir gecesinde bir bütün olarak Levh-i Mahfuz’dan dünya semasındaki Beytü’l İzze” denilen makama indirilmiş, sonra Hz. Cebrail (a.s.) onu ihtiyaca göre 23 yılda Hz. Peygamber’e (s.a.v.) indirmiştir. (İbn-i Kesir.) 

Hz. Peygamber (s.a.s)' in vefatını takip eden Yemâme savaşlarında 70 kadar hafız (kurrâ)' ın şehid düşmesi müslümanları telâşa düşürmüştü.

Hz. Ömer de (r.a) hafızların toplanması için halife Hz. Ebu Bekir'e başvurarak konunun görüşülmesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekr, Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanan Abdullah b. Zübeyr, Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Haris b. Hişam'ın da bulunduğu büyük bir komisyon tarafından “Kur'an-ı Kerim sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi”.

Hafız ve kâtib olan Zeyd b. Sâbit, Hz. Ebû Bekir'in talimi, Hz. Ömer (r.a.) in yardım ve gözetimi altında, elinde yazılı Kur'an metni olan herkesin bu metinleri getirmesini ve getirirken de ellerindeki metinlerin bizzat Hz. Peygamberden yazıldığına dair iki güvenilir şahit gösterilmesi istendi.

Böylece bütün metinler toplanarak bir araya getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in aslî nüshası yazılarak halife Hz. Ebu Bekir'e teslim edilmiştir.

Hz. Zeyd b. Sabit’in çalışmalarıyla ortaya koyduğu bu aslî nüshaya "İmam Mushaf" adı verilmiştir. Abdullah b. Mes'ûd'un teklifiyle iki kapak arasında "İmam Mushaf"üzerinde yapılan danışma ve görüşmeler sonucunda bunun üzerinde her hangi bir noksanlık görülmemiş ve güvenirliği konusunda ittifak sağlanmıştır.

Böylece Kur'an-ı Kerim her hangi bir tahrifata uğramadan "Mushaf" haline getirilerek aynı mushaftan çoğaltılan mushafların ana kaynağını teşkil etmiştir. (M. H, İslam Peyg,3.)

Kur’an-ı Kerim Hz. Osman (r.a) halifelik zamanında bu nüshadan çoğaltılan Mushafların 7 nüsha olduğu rivayet edilir.

Bunlar “Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, Şam, Kufe ve Basra’ya” gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in özellikleri.

1-Kur’an-ı Kerim peygamberimiz (s.a.v.) vah yedilmiştir.

2- Kur’an’ı Kerim-in manası gibi lafzı da ilahidir.

3- Kur’an-ı Kerim Mushaf halinde yazılmıştır.

4- Kur’n-ı Kerim Tevatür yoluyla vah yedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de 30 cüzdür. Bir cüz 10 yaprak, her cüz 20 sahifedir.

Sadece otuzuncu cüz 12-yaprak yani 24 sayfadır.

Bir hizip de 5 sahifedir. Her cüzde 3 hizip vardır. Toplam 90 hizip yapar. Kur’an-ı Kerim 302 yaprak, 604 sahifedir. 

Kur’an-ı Kerimde bir cüzün 10’ ar yaprak olarak ayrılması Abbasi halifelerinden “Me’munun” emriyle olmuştur. 

Kur’an-ı Kerim Haccac. Zamanında 30 cüze taksim olunmuştur.

Kur’an-ı Kerim “114” suredir.  Ayrıldığı 114 bölümünden her birine Sure denir.

Bakara Suresi’nden Tevbe Suresi’ne kadar olan yedi Sure’ye es-Seb’ut-tıval (uzun sureler ) fatiha’ya ve ayetleri yüzden az olan Sürelere mesani (orta) kısa surelere de mufassal ( yani fasıllara ayrılmış sureler ) denilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’in Sure sayısına göre, yarısı. Vakıa Suresine kadar. 

Kur’an-ı Kur’an-ı Kerim 6236 ayettir. 

1000 adedi müjde, 1000-adedi vaid yani korkutucu, 

1000 ayeti emir, 1000 ayeti nehiy, 1000 ayeti misaller ve ibretler beyanında, 1000 ayeti haberler ve kıssalar beyanındadır. 

500 ayeti helal ve haramı beyan eder. 100 ayeti tesbih ve dua beyanındadır. 

66 ayeti de nesih ve mensuh beyanındadır. 

Kur’an-ı kerim’de harflerin sayısı İki milyon yirmibeşbin tanedir. 

Kur’an-ı kerim’de kelimelerin sayısı. Yetmiş yedibin dört yüz elli tanedir. 

Kur’an-ı kerimin ayet sayısına göre yarısı Şuara Suresinin,45, inci ayeti kerimesidir. 

Kur’an-ı Kerimin harf sayısına göre yarısı. Kehf Suresi’nin . 74, üncü ayeti kerimesidir.

Kur’an-ı Kerim’in harekelendirmesini ilk defa Basrali tabiinden “Ebül Esved Eddüeli” hazretleri yapmıştır. 

Kur’an-ı kerim’in ilk defa tüm, noktalama işaretlerini (yani be, harfinin nun, harfinin, te, harfinin, ze, harfinin, cim, harfinin kaf, harfinin şin harfinin noktalarını koyan, Irak ve Horasan emiri olan Haccac İbni Yusuf’un emriyle ”Nasır İbni Asım Elleysi” denilen zat koymuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de şeddeyi, ( bir harfin iki defa okumasını sağlayan işaret) meddi, ( uzatılması gereken medleri, med’in anlamı uzatmak, çekmek, demektir.) hemzeyi, ( hemze harekesi olan elife denir. Uzun elife de hemze denir, kısa elife de. ) Geçiş alemetini, duruş alametini, ilk defa koyan “Halid İbni Ahmed Elferahidi” denilen zattır… 

 

Kur’an-ı Kerim’de 14’ yerde tilavet secdesi vardır. Yedisi farz, dördü vacip, üçü de sünnettir.

Bu secde ayetlerini okuduğumuzda veya dinlediğimizde hemen tilavet secdesi yapmamız gerek.

Kur’an-ı Kerim’de Secde Ayeti bulunan 14’ Sure

1-A’raf Suresi. 206- ayeti kerime

2-Rad Suresi. 15- ayeti kerime

3-Nahil Suresi. 48- ayeti kerime

4-İsra Suresi, 107-ayeti kerime

5-Meryem Suresi. 58- ayeti kerime

6-Hac Suresi. 18- ayeti kerime

7-Furkan Suresi. 60- ayeti kerime

8-Neml Suresi. 25- ayeti kerime

9-Secde Suresi. 15- ayeti kerime

10-Sad Suresi. 24- ayeti kerime

11-Fussilet Suresi. 37- ayeti kerime

12-Necm Suresi. 62- ayeti kerime

13-İnşikak Suresi. 21- ayeti kerime

14-Alak Suresi. 19- ayeti kerimeleri.

 

Kur'an-ı Kerim, fert ve toplum yararı için gerekli özlü prensipler getirmiş, fert ve topluma zarar verebilecek şeyleri yasaklamıştır.

Kur'ân'ı Kerim-in okunması, dinlenmesi, açıklanması, üzerinde düşünülmesi ve içindeki prensiplerin uygulanması birer ibadettir.

Sözünü, iş ve mesleğini ona göre düzenlemek manevî huzur ve mutluluk kaynağıdır. Ona tutunan en sağlam kulpa yapışmış, hidayet yolunu bulmuş olur.

Ancak Kur'an'ı Kerim-in iniş amacı, yalnız okunup sevap kazanılması ve saygı ile duvara asılmasından ibaret değildir.

Asıl amaç, anlamına eğilmek ve günlük hayatımızda onu uygulamaya ve toplum hayatına hakim kılmaya çalışmaktır. 

Rabbim Kur’an-ı Kerim-in nurlu yolundan ayırmasın.

Son nefesimizde iman ve Kur’anla göçmeyi nasip eylesin. Amin..

    Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.