Kâbe-yi Tavaf etmenin faziletleri.

Bismillahirrahmanirrahim.


Bizleri Müslüman olarak yaratan, peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan, Mevla Tealaya sonsuz hamd olsun. Âşıkların gözyaşları adedince, denizlerin damlaları adedinde, Salât ve selam Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e âline olsun.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.
 
Değerli okurlarım! Tavaf: Bir şeyin etrafında dolaşmak, Kâbe’nin çevresinde Kâbe’yi sola alarak dolaşmak. Tavaf edene “Taif” Tavafa mahsus mahallede “Metaf” denir.
 
Hacer-i Esved-in bulunduğu köşesinden Kâbe sola alınarak ve kapısına doğru sağa gidilmek suretiyle Kâbe’nin etrafında dönülür. Böylece her devir Hacer-i Evsedin bulunduğu köşeden başlar ve yine orada son bulur.
 
Bu devirden her birine “şavt” denir. Tavaf-ın tamamlanabilmesi için yedi şavt yapılmalıdır. Tavaf: Mutlak sevgi, Tavaf:Sonsuzluğu arama! Tavaf: Oluş sancıları ve Ahir et için endişeler.
 
Tavaf: Mumun çevresinde yanıncaya; külleri rüzgârda savrularak, aşk içinde kaybolup ışıkta ölünceye kadar dönen bir kelebek gibi.
 
Tavaf, kurban, sadakat, nurlanma, Allah’ın güç ve iradesi,  Tavaf: İnsanın gerçeğe olan sevgisidir.   Tavaf: Hac ve umre yapanlar için önemli bir ibadettir.
 
Allah Teala’ya heyecan ile muhabbet ve tazim’in bir nişanesidir. Beytullahın Rükn-i Yeman-i ile Hacerül Esved arasında 70- peygamber’in vefat etmiştir.
 
Hz İsmail  (a.s.) 137- yaşında vefat ettiği ve Hicr’e annesinin yanına defnedildiği Annesi Hz Hacer  ( r.anha.)  90 yaşında vefat ettiği Hz. Nuh  (.a.s.) Hud (a.s.) Şuayb (a.s.)  ve Salih Peygamber-in kabirlerin in’de Zemzem kuyusu ile Makamı İbrahim arasında bulunduğu rivayet olunmaktadır. (İbni Mace Sünen Menasik.2944.)
 
Kabe’yi tavaf etmenin faziletleri.
 
 Mekke’i Mükerreme’nin dışından gelenler için tavaf nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Abdullah İbni Ömer (a.) dan Ben Rasülüllah s.a.v. şöyle işittim: ”kim Kâbe-yi tavaf eder ve tavaftan sonra iki rekât namaz kılarsa bir köle ve cariyeyi Azad etmiş gibi sevap olur.” (İb, M,s,Kitabul-Menasiki,)
 
Ebu Hureyre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etti: ”Rükn-i Yemani yanında 70 Melek görevlendirilmiştir.“Kimki orada Allah-ım: Beni affet, dünya ve ahir ette afiyet dilerim. Ey rabbimiz bize dünya-da ahir ette-de iyiyi ver. Ve bizi ateşin azabından koru.”diye dua ederse o Melekler âmin derler.”
 
Gerek tavaf-a başlarken ve gerek tavaf esnasında Hacer-i Esved-in önüne geldikçe, ona istikbal “selamlama” yapılır. Namazda durur gibi tekbir ve tehlil ile eller, Hacerül Esved’e el sürülüp öpülür. Şayet bu mümkün olmaz’sa karşıdan el sürme işareti yapılır. Buna “istilam”(selamlamak) denir.
 
Bu hareket, kulun Allahu Teala’ya yapacağı ve itaat hususunda onunla ahitleşmesi manasına gelir. İbni Ömre (r.a) den rivayet edilmiştir:
 
Efendimiz (s.a.v.) Şöyle dediğini duydum: “Kim Beytullah-ı tavaf ederse Cenabı Allah onun her adımına bir sevap yazıp bir günah siler.”
 
Ebu Said el-hudrinin kölesi anlatıyor.”Tahman isimli kölesinin refakati de Beytullah-ı tavaf ederken Ebu Said el-Hudri şöyle diyordu.”Dünya kelamı konuşmadan Kâbe’yi yedi defa dolaşıp sonunda iki rekât namaz kılmam, benim için Tahman adlı kölemi Azad etmekten daha üstündür.
 
Cabir (r.a.) rivayet edildiğine göre,Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu.;”Bu Kabe İslam-ın direğidir.Kim bu  Kabe-yi ziyaret etmek maksadıyla Hac veya Umre-ye çıkarsa, öldüğü takdirde Allahu Teala onu Cennetine koymayı, sağ kaldığı takdirde ganimet ve mükafatla memleketine döndürmeyi taahhüt eder.” 
 
Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur “Bir kimse, Beytullah-ı ziyaret etmek maksadı ile evinden yola çıktığı zaman rahmetin içine dalar: Tavafa başladığı zaman rahmet onu kaplar, sonra adımını her kaldırıp yere indirdikçe Cenab-ı Hak onun her bir adımına 500 sevap yazar, 500 günah siler, 500 derece kayd eder. Tavafı bitirdikten sonra, Makam-ı İbrahim-in arkasına gelerek orada iki rekât namaz kılarsa Anasından doğduğu gibi günahsız hale gelir ve kendisi için İsmail (a.s.) Zürriyetinden 10 köle Azad etmiş sevabı yazılır”
 
Hacer-ül Esved önünde bir Melek kendisini karşılayarak: geçmişteki vazifeleri ifa ettin, gelecekte olanları yeniden yap. diye nida eder. Aynı zamanda bu kimse, ailesinden 70 kişi hakkında şefaatçi kılınır.” (Kâbe ve Mekke tarihi El-ezraki.) 
 
Hz. Enes b. Malik den (r.a) Allah Resulü (s.a.v. ) ile Mescid-i Hayf-da bulunuyorduk. Hz. Peygamberin (s.a.v.) yanına iki adam geldi. Ya Resülüllah! Sana bazı sorular sormaya geldik, dediler. Efendimiz (s.a.v.) onlara: İsterseniz sorunuzu sormadan cevaplandırayım, dilerseniz sorun cevap vereyim. Buyurdu. Onlar Ya Resülüllah! (s.a.v.) Sen bize, sormadan söyle ki iman ve yakınımız artsın dediler.
 
Güzeller Güzeli buyurdular: -Sen bana, Beytullah-ı tavaf maksadı ile evinden çıkışından, Beytullah-ın mükafatından,Tavaf dan,Hacla ilgili yapman gereken bütün menasiki sormaya geldin. Buyurdu. 
 
Medineli sormaya geldim. Bunun üzerine Kâinatın efendisi şöyle (s.a.v.) buyurdu: “Şüphesiz sen, Beytullah’a ziyaret maksadıyla evinden çıktığın zaman, bindiğin deve ayağını her kaldırıp yere indirdikçe Yüce Allah sana bir sevap yazıp bir günahını siler ve Allah katında mevkiini bir derece yükseltir. Tavaftan sonra 2 rekât kılacağın namazın sevabı ise İsmail(a.s.)  neslinden 70 köle Azad etmeye denktir”
 
Safa Merve arasında dolaşman bir köle Azad etmek kadar sevaptır. Arafat’ta vakfe yapman ise Cenab-ı Hakkın Meleklerine karşı övünmesine bir vesiledir.
 
Yüce Allah Arafat’ta Meleklerine karşı sizinle övünerek şöyle buyurur: Bu benim kullarım engin vadileri aşarak toz-toprak içinde benim emrimi yerine getirmeye geldiler, benim rahmetimi diliyorlar.
 
Onların günahları denizdeki kumlar, yağmurlardaki damlalar yahut denizdeki dalgaların köpükleri kadar çok da olsa, bu günahları mağfiret edeceğim. Dağılın! Hem sizleri, hemde haklarında şefaatçi olduğunuz kimseleri affediyorum.
 
Cemreleri taşlarken attığınız bir taş, günahınızı yok eder. Kestiğin kurban ise Allah katında senin için saklanacaktır. Başından tıraş ettiğin veya kısalttığın saç kıllarının her biri senin için her biri sevaptır. Her kıla karşılık olarak da Allahu Teala senden bir hatayı siler.    
 
Rabbim Kabe-yi tavaf etmeyi nasip eylesin.
 
Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed.
 
YORUM EKLE