13.11.2019, 15:21

Hak mezhepler dört tanedir

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamt Âlemlerin Rabbi olan Alla hu Teâlâ’ya mahsus, salat ve selam,
insanların efendisi Hz. Ahmet (sav)’e aline ve ashabına olsun.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Değerli okurlarım! Mezhep, kelime olarak gidilen yol manasına gelir.
Tanımda ise: Bir müçtehidin dini kaynaklardan çıkardığı hükümlerin
hepsine denir.

İnançta üç mezhep vardır.

1-Selefiyye, Sahabe ve Tabiin mezhebine sülük eden fakihler ve
muhaddisler selefiyye mezhebindedirler. Bu mezhepte olanlar, Allahu
Teâlâ’ya en yüksek bir bir tazim duygusu ile iman ederler, inanırlar.
Allahu Teâlâ’nın varlığı hakkında “Kuranı Kerim” ne söylemişse öylece
kabul ederler.

2-Matüridiyye, Ebu Mansur Matüridi’nin İmamı olduğu kol (Hanefiler bu
mezheptendir.) ,

3-Eş’ariyye mezhebidir. Ebu’l- Hasen el-Eş’ari’nin imam olduğu kol
(Şafiiler bu mezheptendir),

İtikadi mezhepler.

İtikat inanmak demektir. İtikattaki mezhebimiz , “Ehl-i Sünnet”
demek: Hz. Muhammed  (sav) in gösterdiği yoldan gidenler, onun
sünnetine yapışanlar demektir.

“Ehl-i Bidat” demek: sevgililer sevgilinin (sav) tebliğ buyurduğu
ahkâmı hükümleri kendi keyf ve arzularına göre değiştirenler demektir.
Biz Elhamdülillah Ehli Sünnet mezhebindeniz.

Ehlisünnetin itikat inanç ve iman ile ilgili konularda yetkili büyük
âlimleri ve imamları vardır. Bunlardan her biri Peygamberimiz (sav) ve
sahabelerinin yolundan yürümüşlerdir. İslam âleminde meydana gelen
değişik görüşlere karşı gerçeği savunmuşlardır. İslam inancının ne
kadar saf ve doğru olduğunu incelemişler ve çeşitli delillerle
ispatlamışlardır.

İtikadı mezheplerin iki imamı vardır.

1.İmam Mansur matüridi.

Asıl adı Muhammed olan bu zat Semerkan’dın Maturid köyünde Hicri 280.
yılında doğmuş ve Hicri 333 tarihinde de ahir ete göç etmiştir. Bu
büyük türk âliminin İmam olduğu itikadı mezhebe bilhassa Türkler
bağlanmışlardır. Bu mezhebe bağlanmalarının ameldeki mezhepleri
Hanefidir.

2.İmam ebul hasen El-eşari

Gerçek adı Ali olan bu zat Hicri 260 yılında Basra’da doğmuş ve Hicri
324 senesinde Basra’da ölmüştür. Önceleri Mu’tezile mezhebini
benimsemiş sonraları bu yoldan ayrılarak sonradan el-Eş’ariyye olarak
anılacak kendi görüşlerini bir araya toplamış ve Eş’ariyye mezhebinin
imamı olmuştur.

Amelde Şafii mezhebini benimseyenler bilhassa bu kolu kabul
etmişlerdir. Eş’ari ile Maturidiyye arasında 15 kadar farklı mesele
vardır. Maliki mezhebine bağlı olanlar da bu mezhebi benimsemişlerdir.

Hak mezhepler dört tanedir..

Dünyanın her tarafına yayılmış olan Müslümanlar İslam tarihinin ilk
zamanlarından bu yana ibadet ve hukuk meselelerinde hak olan dört
büyük mezhepten birine bağlanmışlardır.

1-İmam Ahmed Bin Hanbel: Bu zat Hicri 164’ te Bağdat’ta doğmuş ve 241
yılında aynı şehirde ahir ete irtihal etmiştir. Mezhebi Şam, Irak ve
Necid’de yaygındır.

2-İmam Şafii: Asıl adı Muhammed, babasının adı ise İdris’tir. Hicri
150, tarihinde Gazze’de doğmuş ve Hicri 204, tarihinde Mısır’da vefat
etmiştir. İmam-ı Azam’ın mezhebinden çok faydalanan bu zatın mezhebi
Arabistan’a ve Türkiye’nin güneydoğu illerinde yayılmıştır.

3-İmam Malik: Hicri 93 tarihinde Medine-i Münevvere ’de doğmuş ve
Hicri 179 senesinde aynı yerde vefat etmiştir. Zamanında Medine-i
Münevvere’nin en büyük âlimi idi.”Muvatta”adlı hadis kitabı çok meşhur
olmuştur.

4-Hanefi Mezhebi: ismi Numan bin Sabit’tir (Sabit oğlu Numan). Hicri
80 yılında Küfe’de dünyaya geldi, hicri 150 yılında Bağdat’ta vefat
etti. Kabri Bağdat’ta Azamiye Cami-i yanındadır.18 sene Hammad’dan
fıkıh öğrenen bu zat önceleri ticaretle meşgul olmuştur.

Tabiinden olan İmam-ı Azam birçok hocadan tahsil ve feyiz almıştır.
1000’ den fazla talebesi olmuştur. İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer ve İmam
Muhammed bunlardandır. 55 defa Hacca giden bu zat Islama uygun
yaşantısıyla takvanın üstün haline gelmiştir.

Yukarda sayılan dört büyük imamın tamamı dini meselelerin esaslarında
birleşmişlerdir. Bu bakımdan aralarında ayrılık yoktur. Ancak ikinci
derecede bulunan bir takım meselelerde ayrılık göstermişlerdir. Fakat
bu ayrılıklarda görünüşte olan ayrılıklardan başka bir şey değildir.

Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali Muhammed

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu